پرتگاهفسادساختاری

بررسی موانع جهش اقتصاد ایران؛

Jahan e-Sanat - - News - عزمسیاسیبرایحلمشکالت

گروه اقتصادی- ب//ا وجود اینکه دولت یازدهم در چهار س//ال فعالیت خود توانست رش//د اقتصادی دو رقمی را در کارنامه خود ثبت کند اما همچنان در اقتصاد ایران موانع بسیاری برای جهش اقتصادی وجود دارد که بای//د در اولویت برنامهه//ای دولت دوازدهم قرار گیرد.

یکی از موانع اصلی توسعه و رشد اقتصاد ایران فساد و رانت است که با گسترش آن در الیههای اقتصادی طی س//الهای 84 تا 29، حجم باالیی از نقدینگی و اعتبارات بانکی به جای اینکه به بخشهای مولد و تولید تزریق شود توسط بخشهای غیرمولد بلعیده شد که ثمره آن هم رکودی بود که اقتصاد کشورمان را به ورطه نابودی کشاند.

براساس پژوهشهای اقتصادی اعتبارات بانکی به پروژههای دولتی تاثیر عکس بر نرخ رشد اقتصادی دارد.

ب//ه طوری که اعط//ای اعتب//ارات بانکی ب//ه دولت نه تنها موجب افزایش نرخ رش//د اقتصادی نمیشود، بلکه تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد چراکه پروژههای دولتی به علت کند بودن کارایی خود را از دست میدهند.

به این ترتیب اعتبارات اعطایی سیس//تم بانک//ی ب//ه بخشهای دولت//ی و غیردولتی ش//اخص توسعه مالی است چراکه بیشترین توجه سیاس//تگذاران اقتصادی کشور برای گسترش و توسعه مالی معطوف به سیستم بانکی کشور است.

برهمین اس//اس نتایج پژوهشها نش//ان میده//د ک//ه در بلندمدت، بی//ن اعتبارات تخصیصیافت//ه ب//ه بخ//ش غیردولت//ی و هزینههایی که صرف آموزش میشود با رشد اقتصادی رابطهای مثبت و پایدار برقرار بوده؛ در حال//ی که بین اعتب//ارات تخصیصیافته ب//ه بخش دولتی و رش//د اقتصادی رابطهای معکوس وجود دارد.

همچنی//ن اعتب//ارات اعطای//ی به بخش غیردولتی در مقایس//ه ب//ا هزینههای فصل آموزش تأثیر مثبت و بزرگتری بر رشد تولید ناخالص داخلی در بلندمدت دارد.

دلیل تاثیر منفی اعتبارات تخصیصیافته بانکی به بخش دولتی، بر رشد اقتصادی عدم اس//تفاده بهینه دولت از این اعتبارات و عدم کارایی موجود در بخش دولتی اس//ت. اکثر پروژههای دولتی ک//ه وام یا اعتبارات بانکی گرفتهاند به دلیل طوالنی ش//دن زمان انجام طرح و پروژه عمال کارایی خود را در اقتصاد از دست دادهاند و فقط هزینه سنگینی از جنبه مالی بر اقتصاد وارد کردهاند.

بحرانفرارسرمایهها

در همین حال حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا یکی از مظاهر فساد در دولت پیشین را رونق فعالیتهای ضد مولد و دالل//ی در اقتصاد خواند و گفت: در این دوره چگونه غیرمولدها توانس//تند خود را تقویت کنند و منابع کش//ور را به س//مت خودشان بکشانند، اما خوشبختانه مناسبات اقتصادی در چهار س//ال گذش//ته تغییر کرد و همین مساله سبب شد فعالیتهای غیرمولد و داللی با کاهشی چشمگیر روبهرو شود.

وی هدای//ت مناب//ع کش//ور به س//مت فعالیته//ای مولد را از مظاهر سالمس//ازی برشمرد و خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکالت امروز اقتصاد ایران تحتتاثیر اتفاقاتی اس//ت ک//ه در این دوره رخ داد. به عبارت دیگر فرار سرمایهها و حاشیه رانده شدن بخشهای مولد جامعه در این سالها سبب شد اقتصاد قدرت خود را بیش از پیش از دست بدهد.

این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: مطمئنا اقتص//اد ایران بای//د در س//الهای پیش رو هزینههای س//نگینی را ب//رای جمع کردن دامنه فس//اد بپردازد و اگر بخواهیم پرداخت این هزینهها را به تعویق بیندازیم، مطمئنا با مشکالت بیشتری روبهرو میشویم.

راغفر میگوید: زدودن فس//اد از جامعه و اقتصاد ایران دورهای طوالنی میطلبد، هرچند که دولت دوازدهم باید برنامهای جدی برای از بین بردن آثار فسادی که در دولت پیشین اتفاق افتاد، در دستور کار خود قرار دهد.

تحلیلگر مس//ایل اقتصادی به خبرآنالین گفت: اگرچه عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فس//ادی که در دولت پیشین رخ داد، قابل تایید اس//ت اما واقعیت اینجاست که زدودن آثار این فس//اد از جامعه و اقتصاد ایران، دوره طوالنی را میطلبد.

وی با اشاره به اینکه آنچه در این سالها رخ داد سبب شد تا ارکان اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار گیرد، اظهار داشت: متاسفانه آنچه در این دوره زمانی شکل گرفت سبب شد فساد، همه سطوح مدیریتی از ردههای باال تا پایین نظام اداری را درگیر کند.

وی اضافه کرد: در حالی که مبارزه با فساد مستلزم عزم سیاس//ی جدی است و به نظر میرس//د نوعی انقالب از درون الزم است تا وضعیت پیش آمده تحت کنترل قرار گرفته و شرایط برای سالمسازی فضای اداری ایران فراهم شود.

اس//تاد دانش//گاه الزهرا با تاکید بر اینکه فس//اد خود موجب گسترش فساد میشود، یادآورش//د: این جمله به آن معنی است که ایجاد هر فس//ادی میتواند در شکلگیری فس//اد در بخشهای دیگر موثر واقع شود و در حقیقت باید مقابل س//اختارهای فسادزا ایستاد.

وی ب//ا بیان اینک//ه برای مقابل//ه با این وضعیت استفاده از تمامی ظرفیتها ضرورت دارد، تصری//ح کرد: اس//تفاده از ظرفیتهای قانونگ//ذاری، برخ//ورد با عوامل فس//ادزا و پیش//گیری از حیات این ساختارها اقدامی اس//ت که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد.

راغفر گفت: نباید به مساله فساد ساده نگاه کنیم، بدون تردید الیههایی که از فساد منتفع شدهاند، تالش دارند بار دیگر، در صورت ایجاد ش//رایط، انتفاع مادی و معنوی خود را از این ساختارها از سر گیرند و به نظر میرسد دولت دوازدهم برای مقابله با این وضعیت راه دشوار و پیچیدهای در پیش دارد.

او گفت: هر چه دولت در این حوزه تالش بیشتر کند، س//اختارهای فسادزا نیز تالش عمدهتری را برای بس//ط خود در دستور کار قرار میدهند اما ب//دون تردید ظرفیتهای الزم ب//رای مقابله با این وضعیت در جامعه و دولت وجود دارد و باید از این فرصت تاریخی بهره باالیی برد.

آثاررشداقتصادیدرمقابلهبافساد

این اقتصاددان رش//د اقتصادی در دولت یازدهم را مورد تاکید قرار داد و گفت: یکی از مهمترین عواملی که میتواند به آشکار شدن تاثیرات رشد و توسعه در جامعه منجر شود، مقابله با عوامل فسادزایی است که بهرهبردن از موقعی//ت را به نفع خ//ود مورد تاکید قرار میدهد؛ از این رو هر چه ساختارها شفافتر شده و سالمسازی فضا بیشتر در دستور کار قرار گیرد، امکان توس//عه عمیقتر در جامعه فراهمتر از قبل ش//ده و به جهش اقتصادی کمک میکند.

راغفر فساد را یکی از عوامل فرار سرمایهها خواند و گفت: توفیق دولت دوازدهم در این حوزه میتواند اعتماد سرمایهگذاران خارجی و داخلی به حضور در اقتصاد ایران را بیش//تر از قبل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.