بایدهای دولت دوازدهم با نقد دولت یازدهم

Jahan e-Sanat - - News - ادامه نگاه نخست ‪Asz9025@ gmail.com‬

در بان//ک مرکزی نیز عملکرد کمتر از انتظار بود. اگرچه بانک مرکزی در عرصه ثبات قیمتی موفق بود اما در عرصه سالمت بانکی با چالشهایی مواجه بود که این امر موجب شد مشکالت بخش بانکی نهتنها کاهش نیابد بلکه بزرگتر شود. مس//ووالن بانک مرکزی تا جای ممکن اصالحات سخت در شبکه بانکی را به تعویق انداختند که تعویق هزینه زیادی را به دنبال داشته و دارد. تنها در سال 95 بود که باالخره بانک مرکزی حاضر ش//د واقعی کردن صورتهای مالی بانکها را شروع کند. جراحی شبکه بانکی هرچه دیرتر انجام شود هزینه آن بیشتر و احتمال موفقیت آن کمتر خواهد شد. بانک مرکزی در دولت یازدهم کجدار و مریز با سیستم مشکلدار نظام بانکی سر کرد. تا جایی که عدم اصالح اساسی آن موجب شد دیگر دستاوردهای بانک مرکزی کمتر دیده شود.

در وزارت اقتص//اد اگرچ//ه وضعیت بهتر ب//ود اما هنوز با انتظ//ارات جامعه فاصله دارد. در س//طح گمرک تغییرات و اصالحات زیادی صورت گرفت که متاسفانه این تغییرات در سطح جامعه انعکاس نیافت. ضروری است این اصالحات در دولت دوازدهم ادامه یابد و س//اختار نظام گمرکی به همین س//یاق متحول شود و قوانین و رویهها بهروز شود. در بخش مالیات اگرچه اقدامات مطلوبی انجام شد و نهایتا درآمد مالیاتی افزایش یافت ولی هنوز این سیستم مالیاتی با سیستم مالیاتی مطلوب فاصله زیادی دارد و سرعت اصالحات در این بخش کمتر از انتظار است. نظام مالیاتی ایران هنوز نتوانسته خانوارها را برای مالیاتگیری هدفگیری و مالیات بر مصرف و مالیات ب//ر ثروت )دارایی( را تقویت کند. انتظار ما از دولت دوازدهم این اس//ت که به شکل جدی در این عرصههای سخت وارد شود و دست از محافظهکاری بیش از حد بردارد. پیوند پایگاه دادههای مالیاتی با پایگاه اطالعات خانوارها که در وزارت رفاه تش//کیل ش//ده، از امور حتمی و ضروری است. یکی دیگر از عرصههای توفیق وزارت اقتصاد اصالح وضعیت خزانهداری و ارتقای آن اس//ت. تالش برای کاهش بوروکراس//ی اداری و بهبود رتبه ایران در نظامهای رتبهبندی اقدام قابل تقدیری است که باید در دولت دوازدهم با قوت ادامه یابد. با همه اینها انتظار میرفت وزارت اقتصاد نیروی پیشران قویتری حداقل در توسعه بخش مالی باشد. اشتغال؛چالشبزرگ در مورد وزارت کار این انتظار وجود داشت که در رابطه با اص//الح قانون کار و همچنین اصالح//ات صندوقهای بازنشستگی عملکرد ش//جاعانهتری داشته باشد. بازار کار ایران از معضالت اساس//ی رنج میبرد که بخشی از بحران بیکاری ناش//ی از عدم پرداختن به این اش//کاالت اس//ت. صندوقهای بازنشستگی نیز دچار مشکالت حادی است که اصالحات اساسی را طلب میکند. وزارت کار نتوانست به ان//دازه کافی در این زمینه اصالحات//ی را انجام دهد و ضرورت این اصالحات را در س//طح جامعه اطالعرسانی و برای آن در سطح حاکمیت مذاکره و گفتوگو کند. بخشی از این وزارتخانه که در اصالحات نظام درمانی مش//ارکت دارد، نتوانست به اندازه کافی جلوی اشکاالت و اشتباهات موجود در طرح تحول سالمت را بگیرد که نتیجه آن کسری بزرگ بیمههاست. نظام حمایتی ایران از معضالت سنتی یعنی توازی دو نهاد کمیته امداد و بهزیستی و عدم پیوند ارگانیک گروههای خیریه با این نهادها رنج میبرد و هنوز این س//اماندهی انجام نشده و الزم است تالش برای حل اساسی این مسالهها افزایش یابد.

وزارت بهداشت در دولت یازدهم در کانون توجه قرار داشت. طرح تحول س//المت اگرچه امری ض//روری بود اما طراحی نامناسب آن موجب شد تا هزینههای آن پیوسته افزایش یابد و روش//ن است که اگر اصالحات جدی در آن صورت نگیرد میتواند کل بودجه دولت را ببلعد. تردیدی نیست که خدمات زیادی صورت گرفته اما این خدمات نباید چشم ما را به ابعاد مالی مساله ببندد. ناپایداری این روند نشان میدهد که این طرح در ش//کل فعلی آن اشکاالت اساسی دارد. هر کس که سکان این وزارتخانه را در دست میگیرد باید شجاعت اعمال این اصالحات را داشته باشد.

در ام//ور زیربنایی وزارتخانههای نفت، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راهوشهرسازی و کشاورزی حضور دارند. وزارت نفت با مشکل بازگشتن کادر مدیریتی قدیمی روبروست و به شدت نیازمند هوای تازه است. وزارت نیرو با یک مشکل اساسی و آن هم پایین بودن تعرفه آب و برق مواجه است و هنوز نتوانسته مردم و حاکمیت را به حل این مشکل متقاعد سازد و به همین دلیل با مشکل انباشت بدهی پیمانکاران دس//ت به گریبان اس//ت. ادغام وزارت نیرو با وزارت نفت و تش//کیل وزارت انرژی و تحوی//ل مدیریت آب به وزارت کشاورزی گامی اساسی و ضروری به نظر میرسد. وزارت کشاورزی اگرچه اقدامات خوبی در مهار برداشت از چاههای غیرقانونی صورت داد ولی هنوز در عرصه متناسب سازی نوع کش//ت با اقلیم و افزایش بهرهوری با مشکالت جدی روبهرو هستیم. اگرچه طرح خودکفایی گندم مورد تقدیر قرار گرفت ولی هستند کارشناسانی که با این اقدام مخالفند و این شیوه از خرید تضمینی گندم را قابل دوام نمیدانند. وزارت صنعت، معدن و تجارت با این مشکل مواجه است که چگونه صنایع را به سمت رقابتی شدن، جلب همکاریهای خارجی و بازاریابی خارجی سوق دهد. همکاری با اتاقهای بازرگانی برای این مقصود ضروری اس//ت. مشکل دیگری که صنایع ایران از آن رنج میبرند فقدان اقتصاد مقیاس و در نتیجه فقدان قدرت رقابت با محصوالت خارجی رقیب است. شاید بتوان ادعا کرد که یکی از رئوس فعالیت وزیر صنایع دولت دوازدهم ساماندهی امر ادغام و تملک است. وزارت راهوشهرسازی شاید موفقترین وزارتخانه زیربنایی دولت یازدهم باشد. جنگندگی آقای آخوندی در قیاس با محافظهکاری بسیاری از وزرا این وزارتخانه را متمایز ساخته اس//ت. اگرچه این وزارتخانه به دلیل وظیفه تحمیل شده برای تکمیل پروژه مسکن مهر نتوانست در بخش مسکن اقدامات فیزیکی انجام دهد اما اصالحات نرمافزاری صورت گرفته پتانسیلهای رشد قابل قبولی را ایجاد کرده است. در بخش راه و حملونقل اتفاقات مبارکی شروع شده و انتظار میرود این روند در دولت دوازدهم تشدید شود. سهمپذیریوزارتخانههادرمناقشاتسیاسی در بخش سیاسی- امنیتی- نظامی دولت یازدهم با این مشکل مواجه بود که این وزارتخانهها سهم خود در مناقشات سیاس//ی را بر نمیداشتند و این امر موجب میشد تا فشار آن متوجه شخص رییسجمهور شود. اگر افرادی بر سر کار بیایند که هراسی از تنش و مناقشه سیاسی نداشته باشند کار برای دولت راحتتر خواهد شد. به طور مشخص اگر وزارت دادگستری به کسی سپرده شود که از مواضع قوه مجریه در نشس//تهای س//ران قوه قضاییه دفاع کند و در آنجا چالش نماید ضرورتی برای طرح چالش میان دو قوه در سطح رسانه باقی نخواهد ماند.

وزارتخانهه//ای آموزش عالی و آموزش و پرورش و تا حد کمتری وزارت ارشاد مسوولیت تربیت نیروهای آینده کشور را برعهده دارند. معموال فشار سیاسی بر این نهادها بسیار شدید است و این شدت فشارها موجب شده تا گاه آنها اهمیت تحول در ش//یوه آموزش و محتوا را فراموش کنند و همین امر به تدریج موجب شود تا نسل جدید ایرانی قدرت رقابت کمتری در مقایسه با همتایان خود در خارج از کشور داشته باشند. دو وزارتخانه آموزش عالی و آموزش و پرورش استراتژیکترین وزارتخانههای کابینه هستند و باید در دستان افرادی قرار گیرند که شهود الزم نسبت به تحوالت آینده را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.