میزان مالیات صاحبان بیش از دو خودرو

Jahan e-Sanat - - News -

طبق بخشنامه جدید مالیاتی سازمان امور مالیاتی درباره مشاغل خودرویی افرادی که دو خودرو یا بیشتر داشته باشند اگر خودروی آنها تاکسی یا وانت نباشد، با توجه به این که فعالیت اصلی مودی مربوط به خودروی اول است و برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمیشود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25 درصد یا بیشتر محاسبه میشود.

س//ازمان امور مالیاتی در بخش//نامه جدیدی در موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد س//ال 1395 صاحبان مشاغل خودرویی در اجرای تبصره ماده 100 اصالحی مصوب 31 تیر ماه 1394 قانون مالیاتهای مس//تقیم آورده است: بنا به اختیار حاصل از تبصره 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31 تیر ماه 1394 مالیات عملکرد 31 تیر ماه 1394 صاحبان وسایل نقلیه مسافری، باری، ماشینآالت راهسازی و صنعتی مطابق جداول پیوست با رعایت گروه مالی استانها به شرح زیر است.

اس//تانهای کش//ور با توجه به امکانات و ش//اخصهای موثر و به لحاظ وضعی//ت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز ش//رایط جوی به گروههای زیر تقسیم میشوند:

گروه :1 شهر تهران، گروه :2 استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، فارس، قزوین، گیالن، هرمزگان، مازندران، سایر شهرهای استان تهران غیر از استان تهران، گروه :3 استان آذربایجان غربی، کرمان، گلستان، سمنان، زنجان، قم، همدان، مرکزی، یزد، بوشهر، خوزستان، گروه :4 اس//تانهای چهارمحال بختیاری، کرمانش//اه، لرستان، خراسان شمالی گروه :5 استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کردستان، ایالم، کهکیلویه و بویراحمد و اردبیل.

در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در خصوص مالکین تاکسی یا وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند با توجه به این که درآمد مشمول مالیات خودروی اول کمتر از میزان ماده مالیاتهای مس//تقیم اس//ت، لذا خودروی اول معاف از مالیات بوده و همچنین با توجه به امکانات استفاده خودروهای بعدی از مازاد معافیت خودروی اول و نظر به اینکه فعالیت اصلی مودی با خودروی اول انجام شده است، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به شرح جدول یک پیوست شده است.

در خصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیش//تر )غیر از تاکس//ی یا وانت( هس//تند با توجه به این که فعالیت اصلی مودی مربوط به خودروی اول اس//ت و همچنین برای خودروی دوم معافیت در نظر گرفته نمیشود، لذا مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان 25 درصد بیش//تر محاسبه و وصول میشود.

همچنی//ن در صورت//ی که خودروی اول مودی تاکس//ی یا وانت بوده و خودروی دوم یا خودروهای بعدی یا سایر خودروها یا عدوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش 25 درصد به شرح فوق مقطوع خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.