ابطالمجوز222 صرافیغیرمجاز

معاون نظارتی بانک مرکزی خبر داد:

Jahan e-Sanat - - News -

معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اطالع از صرافیهای مجاز برایانجاممعامالتارزیازسویمردمگفت:مجوز222 صرافیبهدلیلتخلف باطلشد.فرشادحیدریازتشدیدنظارتبرعملکردصرافیهاباتوجهبهرونق معامالت ارزی خبر داد و گفت: مردم با توجه به اطالعیههای بانک مرکزی و اعالم اسامی صرافیهای مجاز، اقدام به انجام معامالت ارزی خود کنند؛ این در حالی است که بانک مرکزی نظارتهای خود بر صرافیها را تشدید کرده وباهمکاریدستگاههاینظارتیانتظامی،کارساماندهیراپیشخواهدبرد. معاوننظارتیبانکمرکزیافزود:طیسالهایگذشته،بانکمرکزیهمواره تالش کرده تا فعالیت شبکه صرافی کشور را رصد کند و بر همین اساس، نظارتهای این نهاد نظارتی به طور مستمر انجام میشود. در این میان طی سالهایگذشته،تاامروزبالغبر029 مجوزبرایصرافیهاصادرشدهاست، امانظارتتنهادراینمرحلهختمنمیشودبلکهدرمراحلکاریصرافیهاهم، نظارتادامهمییابدبههمیندلیلتاکنونمجوز222 صرافیبهدلیلتخلف باطل شده است.وی از همکاری با نیروی انتظامی برای پلمب524 صرافی خبر داد و به مهر گفت: اسامی این صرافیها به نیروی انتظامی ارائه شده و بر این اساس، ممکن است تا زمان اقدام از سوی نیروی انتظامی، این صرافیها مشغول به کار باشند، بنابراین از مردم درخواست میشود که حتما قبل از هر گونه تبادالت ارزی، اسامی صرافیهای مجاز را از روی سایت بانک مرکزی چککنند.بهگفتهحیدری،اگربرخیصرافیهاقابلیتتطبیقوصدورمجوزرا داشتهباشند،حتمافرآیندکاریآنهاسپریمیشود،درغیراینصورتنسبت به پلمب آنها، از سوی نیروی انتظامی اقدام خواهد شد؛ ضمن اینکه در مرجع قضاییهمعلیهموسساتغیرمجازوصرافیها،اقامهدعواخواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.