بدهی خارجی ایران 10 میلیارد دالر شد

Jahan e-Sanat - - News -

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی خارجی ایران را کمتر از 10 میلیارد دالر ذکر کرد و گفت: 170 میلیارد دالر مبادالت خارجی داریم.حسین قضاوی گفت: اقتصاد کشور با چهار شاخص کلیدی رشد اقتصادی، ثبات قیمتها، ثبات نسبی نرخ ارز و همچنین میزان اشتغالزایی سنجیده میشود؛ ضمن اینکه تجزیه و تحلیل انتظارات مردم از دولت در چهار سال آینده، مشخص میکند مردم به دنبال ثبات نسبی قیمت و بهبود هر چه بیشتر متغیرهای اقتصادی هستند.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت یازدهم توانس//ت وضعیت اقتصاد را در قالب چهار شاخص کلیدی، تا حدودی سامان بخشد؛ به نحوی که در حال حاضر، انتظارات قیمتی در نگاه مردم و فعاالن اقتصادی بهبود پیدا کرده اما هر چقدر طول مدت ثبات نس//بی قیمتها بیشتر شود، این انتظارات نیز بیش//تر اصالح خواهد شد.وی میزان بدهی خارجی ایران را کمتر از 10 میلیارد دالر عنوان و تصریح کرد: اقتصاد ایران با 400 میلیارد دالر تولید ناخال//ص داخلی و 170 میلیارد دالر مبادالت خارجی در کنار کمترین بدهی خارجی که زیر 10 میلیارد دالر برآورد میشود، یک اقتصاد ذاتا جذاب برای سرمایهگذاران خارجی محسوب میشود. چنین اقتصادی به ندرت در منطقه قابل دست یافتن است بنابراین میتوان انتظار داشت روند س//رمایهگذاری خارجی در کشور طی سالهای آینده افزایش پیدا کند و بخشی از نیاز کشور به سرمایه و ظرفیتسازی برای اشتغال بیشتر، از این محل برطرف شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.