گشادهرویی بانکهای اتریشی در برابر ایران

Jahan e-Sanat - - News -

در دیداری که وزیر دارایی اتریش با طیبنیا داشته است، با بیان اینکه بانک »اوبر بانک« اتریش به عنوان بزرگترین بانک این کشور، یک میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری در ایران اختصاص داده از اشتیاق برخی دیگر از بانکهای اتریشی برای توسعه همکاری با ایران خبر داده است.به گزارش ایسنا، هانس یورگ شیلینگ، وزیر اقتصاد اتریش به ایران آمد و طبق قرار قبلی طی اقامت خود در ایران با مقامات اقتصادی و سیاس//ی ایران دیدار و گفتوگو دارد. روز گذشته وی با علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفتوگو داشته و امروز صبح نیز با محمد جواد ظریف و طبق برنامه بعدازظهر با ولیاهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی ایران دیداری خواهد داش//ت.در جریان دیدارهانس یورگ شیلینگ، با علی طیبنیا طرفین بر توسعه هر چه بیشتر روابط بانکی، به ویژه روابط کارگزاری دو کشور ایران و اتریش، تاکید کردند. همچنین وزرای دارایی ایران و اتریش در خصوص انجام برخی تغییرات به منظور امضای توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و توسعه همکاریهای گمرکی در چارچوب قوانین اتحادیه اروپا به توافق رسیده و طرف اتریشی، پیشنهادات خود را در این زمینه به وزیر اقتصاد ارائه کرده است.علی طیبنیا در جریان این مالقات با اشاره به مذاکرات سال گذشته خود با همتای اتریشی در جریان سفر به وین، خواهان تسریع در توسعه هرچه بیشتر همکاریهای اقتصادی، متناسب با روابط حسنه دو کشور شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.