بررسی همکاریهای بانکی ایران و سوریه

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل بانک مرکزی در دیدار همتای س//وری خود با اش//اره به زمینههای مشترک روابط اقتصادی طرفین گفت: راهکارهای گسترش همکاری در روابط بانکی دو کش//ور ایران و سوریه با استفاده از ارز ملی باید مدنظر قرار گیرد.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولیالهم سیف در دیدار با هیات بانکی کشور سوریه با بیان اینکه دیدارهای دوجانبه با توجه به مسایل مشترک اقتصادی و بانکی دو کشور ایران و سوریه آثار مثبتی برای طرفین حاصل کرده است، افزود: خوشبختانه در گذشته همکاریهای اقتصادی مناسبی بین طرفین انجام شده است که با آسیبشناسی مسایل و حل مشکالت ضمن توسعه روابط میتوانیم به دستاوردهای بزرگی نایل شویم. او با اشاره به سرمایهگذاری شرکتهایایرانیدرپروژههایاقتصادیکشورسوریه،گفت:پیشنهادهایی از جانب شرکتهای ایرانی و بانک عامل در خصوص نحوه همکاریها و تامین مالی در پروژههای اقتصادی کشور سوریه مطرح شده که الزم است طرف مقابل با بررسی این پیشنهادها و یافتن زمینههای مشترک، به فراهم شدن بستر همکاریهای دوجانبه کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.