تقال برای حفظ قدرت

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

به دنبال برگزاری انتخابات سراسری در بریتانیا که هیچ کدام از احزاب موفق به کسب اکثریت الزم در پارلمان نشدند، ترزا می رهبر حزب حاکم محافظهکار در تالش برای حفظ جایگاه و بازیابی قدرت خود در آستانه مذاکرات خروج از اتحادیه اروپاست. ترزا می با هدف تضعیف حزب رقی//ب کارگر و افزایش حمایت مردمی از دول//ت خود برای آغ//از روند خروج از اتحادیه اروپا، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شده بود تا با دست پرتری گفتوگوها با بلوک اروپایی را آغاز کند.بااینحالنتیجهانتخاباتپنجشنبه گذشته که سه سال پیش از موعد مقرر برگزارشد،نهتنهاباعثشدترزامیتالش خود را بر ترمیم اتحاد در میان حزب خود متمرکزکند،بلکهاورابههمکاریباحزبی از ایرلند شمالی وادار کرده است.

از س//وی دیگر، در پی ادامه انتقادها در داخل حزب محافظ//هکار، دو نفر از دستیاران ارشد نخستوزیر اعالم کردند از س//مت خود کنارهگی//ری میکنند؛ موضوعی که باعث شد رسانههای نزدیک به این حزب در مورد ماندن ترزا می در قدرت ابراز تردید کنند.روزنامه انگلیسی سان در گزارشی نوشت بعضی از اعضای ارشد حزب محافظهکار با این استدالل که ادامه اختالف//ات درونی حزب باعث قدرت گرفتن جرمی کوربین رهبر حزب رقیب)کارگر(میشود،خواستارکناررفتن می از رهبری حزب شدهاند. با این حال رویترز شنبه گذشته در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در حزب محافظهکار، که هویت او را فاش نکرده است، نوشت ترزا می فعال در مقام خود باقی میماند. ترزا میقصدداشتبابرگزاریانتخابات،زمینه خروج بریتانیا از بازار مشترک اروپایی را نیز با هدف کاهش ورود مهاجران فراهم کند؛ تصمیمی که موجب بروز اختالفات عمیق در مورد آینده تجاری بریتانیا در داخل حزب شده است.

نخس/توزیر در پی تش/کیل دولت اقلیت

از طرفی در میان افزایش فشارها بر نخستوزیر بریتانیا، ترزا می مصمم است با همکاری یک حزب کوچکتر ایرلند شمالی کابینه جدیدش را تشکیل دهد. بعضی از اعضای ارشد حزب محافظهکار بریتانیابهترزامیاولتیماتومدادهبودندکه یا دو نفر از مشاوران ارشد خود را برکنار کندیاآمادهباشدحزبروزدوشنبهدرباره رهبریاوتصمیمبگیرد.

به دنبال این تهدید، فیونا هیل و نیک تیموثی،مشاورانارشدمی،شنبهگذشته استعفا کردند. محافظهکاران این دو نفر را به اعمال نفوذ بیجا در شیوه مدیریت ترزا می متهم کردهاند و آنان را مسوول ارائه بدترین مانیفست و برنامه انتخاباتی این حزب در تاریخ خواندهاند. حاال با این دو استعفافشارهابرترزامیتاحدودیکاسته شده است.حزب محافظهکار بریتانیا به رهبریمیدرانتخاباتپنجشنبهگذشته با از دست دادن چند کرسی از اکثریت افتاد.ترزامیقصدداشتباتقویتجایگاه حزبش در مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا موضع دست باال داشته باشد اما در مقابل، حزب کارگر بود که توانست چند کرسی دیگر در پارلمان بگیرد.

اعضای ح//زب محافظهکار برگزاری انتخابات زودهنگام را اشتباه محاسباتی بزرگ نخستوزیر میدانند. ترزا می در راه ترمیم کابینه، با یک دردس//ر دیگر هم مواجه است. بعضی از اعضای حزب محافظهکارگفتهاندهمکاریبااینحزب کوچکبهوجههحزبمحافظهکارلطمه میزند چون دو حزب در مبانی اخالقی با هم اختالف نظر دارند. از جمله آنکه ح//زب اتحادگ//رای دموکراتیک ایرلند شمالی مخالف س//قط جنین و ازدواج همجنسگرایاناست.

عالوه بر این شماری از اعضای حزب محافظهکار که صالحیت ترزا می را برای اداره بلندمدت حزب زیر سوال بردهاند، جرمی کوربین، رییس حزب کارگر هم خواستار استعفای او شده است. کوربین از ترزا می خواسته کنار برود و راه را برای اداره کشور توسط حزب کارگر باز کند.

درح//ال حاض//ر چون هی//چ حزبی اکثریت کرس//یهای پارلمان بریتانیا را بهدستنیاورده،پارلمانمعلقاست.حزب محافظهکار هشت کرسی برای رسیدن به حد نص//اب 326 نماینده در پارلمان کمداردومیخواهدباکمک01کرسی ح//زب اتحادگ//رای دموکراتیک ایرلند شمالیدولتاقلیتتشکیلدهد.درمیان همهتردیدهادربارهآیندهرهبریترزامی، مذاکراتاوباحزباتحادگرایدموکراتیک حمایتبوریسجانسونازترزامی بعد از انتشار گزارشهایی درخصوص اینکه تع//دادی از اعضای کابینه دولت انگلیس از وزیر امور خارجه این کش//ور خواستهاندنخستوزیرآیندهانگلیسشود، وی دیروز از حمایتش از ترزا می به عنوان نخستوزیر خبر داد. بوریس جانسون در توئیترش نوشت: من از ترزا می حمایت میکنم. بیایید کارمان را ادامه دهیم.

ترزا می بعد از مشخص شدن نتایج انتخاب//ات زودهنگام انگلیس و تضعیف جایگاه حزب محافظهکارش در پارلمان اعالمکردقصدتشکیلیکدولتائتالفی میانحزبمحافظهکاروحزباتحادگرای دموکراتیک ایرلند ش//مالی را دارد. این تصمیم با انتقاد شدید عموم مردم مواجه شد؛ به طوری که یک طومار اینترنتی در مخالفت با این ائتالف به امضای بیش از 502 هزار نفر رس//یده است. رسانههای انگلیسی شنبه گذش//ته گزارش دادند که چند عضو ارشد کابینه دولت انگلیس گفتهاندازنخستوزیریبوریسجانسون بهجایترزامیحمایتمیکنند.روزنامه ساندی تایمز به نقل از یک منبع گزارش داد: پن//ج وزیر کابینه وفاداری خود را به بوریسجانسونابرازکردند.شنبه گذشته جرمیکوربین،رهبرحزبکارگرگفتهبود: اوهنوزمیتواندنخستوزیرانگلیسشود. همچنیندرهمانروزصدهاانگلیسیدر مقابلاقامتگاهنخستوزیراینکشورتجمع کرده و خواهان استعفای ترزا می شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.