سفر اقتصادی - سیاسی مرکل به مکزیک؛ پرکردن جای خالی آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

آنگال مرکل بهطور غیرمستقیم از برنامه دونالد ترامپ برای ساخت دیوار در امتداد مرز این کشور با مکزیک انتقاد کرد. به اعتقاد صدراعظم آلمان چنین اقدامی انزوا به دنبال دارد و مشکلی را حل نمیکند.

اح//داث دیواری عظیم در امتداد مرز آمریکا با مکزیک از وعدههای بحثبرانگیزی بود که دونالد ترامپ، رییسجمهور ای//االت متحده در کارزار انتخاباتی خود داده بود؛ دیواری به طول 3 هزار کیلومتر که از دید او بازدارنده قاچاق مواد مخدر و همچنین مهاجران غیرقانونی است.

ترامپ حتی بارها گفته اس//ت که خود مکزیکیها بهای ساخت چنین دیواری را خواهند پرداخت. دولت مکزیک در همان زمان کارزار انتخاباتی ترامپ مخالفت خود را با چنین برنامهها و اقداماتی اعالم کرده بود. حال آنگال مرکل، صدراعظم آلمان که راهی آمریکای مرکزی شده، تلویحا از برنامه ترامپ برای احداث چنین دیواری انتقاد کرده است.

صدراعظمآلمانشامگاهشنبهگذشتهدردیداروگفتوگوبا انریکهپنیانیتورییسجمهورمکزیکدرمکزیکوسیتیتصریح کرد: احداث دیوار و انزواطلبی مشکلی را حل نمیکند. مهمتر از همه آن است که با ریشهها و عواملی که سبب گریز و مهاجرت میشوند، مبارزه کرد.

مرکل همچنین گفت که باید با باندهای قاچاق انسان با قاطعیت تمام مبارزه ک//رد. از دید صدراعظم آلمان این امر چالشی بزرگ است، اما احداث دیوار گامی نیست که بتواند مشکلگشا باشد. او در راستای سخنان خود به امپراتوریهای رم باس//تان و چین اشاره کرد و گفت: امپراطوریهای بزرگ تنها زمانی در سیاستهای خود موفق بودهاند که توانستهاند روابطی عاقالنه و درس//ت با همس//ایگان خود برقرار کنند و موجهای مهاجرت را هدایت کنند. هر س//اله دهها هزار نفر از ساکنان آمریکای مرکزی و جنوبی برای گریز از خشونت بانده//ای قاچاق و مافیایی میکوش//ند خود را از طریق مرز مکزیک به آمریکا برسانند. گسترشروابطاقتصادی مسایل و مناس//بات تجاری و اقتصادی نیز از موضوعات محوری بود که در جریان دیدار و گفتوگوی مرکل و پینا نیتو مورد بحث قرار گرفت. صدراعظم آلمان در این ارتباط خواستار موضع و سیاستی باز و صریح شد و گفت: ما خود را متعهد به این اصل میدانیم: تجارتی باز و عادالنه به سود همگان. او افزود که همکاری اقتصادی یکی از مهمترین ستونهایی است که پل تجارت آلمان بر آن استوار است. مرکل از شرکتهای مکزیکی دعوت کرد تا دس//تاوردها و محصوالت خود را در سال آینده میالدی در چارچوب نمایشگاه صنعتی هانوفر در آلمان عرضه کنند.

شرکتهای آلمانی در حال حاضر فعالیتهای گستردهای در مکزیک دارند. هماکنون بیش از 1900 شرکت و کمپانی آلمان از جمله فولکسواگن، بآاساف)FSAB( و بایر در مکزیک فعالیت دارند و نه تنها فرصت ش//غلی برای 120 ه//زار نفر ایجاد کردهاند، بلک//ه 8 درصد از تولید ناخالص داخلی مکزی//ک را تأمین میکنند. آلم//ان افزون بر این شش//مین سرمایهگذار مهم در مکزیک محسوب میشود. ش//رکتهای آلمانی از سال 1999 تاکنون حدود 7 / 14 میلیارد دالر در این کش//ور سرمایهگذاری کردهاند. حجم معامالت تجاری دو کش//ور نیز در حال حاضر بالغ بر 18 میلیارد دالر در سال میباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.