انتخابات پارلمانی در فرانسه

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رویترز- براس//اس نظرس//نجی جدیدی مش//خص ش//د که برنامه رییسجمهوریونزوئالدراصالحقانوناساسیکشورازسوی58 درصداز مردمبامخالفتروبهروشدهاست.درایننظرسنجیکهدربازهزمانی92 مه وچهارمژوئنسالجاریمیالدیصورتگرفته،مشخصشدکه58 درصد ازشرکتکنندگانونزوئالییباایناظهارنظرموافقند:نیازیبرایتغییرقانون اساسیکنونیکشوروجودندارد.آنچهکهدولتبایدانجامدهد،اجرایهمین قانوناساسیاست.میزانمحبوبیتمادورودرایننظرسنجی9/12 درصد استوشاملتمامافرادیمیشودکهعملکردویرابهعنوانرییسجمهوری با عبارات »بد نیست«، »خوب« و »خیلی خوب« مدنظر قرار دادهاند.

-BBC

عربستان سعودی و متحدان این کشور از درخواست دونالد ترامپ که در آن از قطر خواسته شده که به حمایت از تروریسم پایان دهد، استقبال کردهاند، اما این کشورها در عین حال درخواست وزیر خارجه آمریکا در مورد کاهشمحاصرهاقتصادیعلیهقطررانادیدهگرفتهاند.دونالدترامپجمعهگذشته قطر را متهم کرد که در سطحی باال از تروریسم حمایت کرده است. اتهامی که از جانبقطرردشدهاست.قطربرایجلبحمایتکشورهایاروپایی،وزیرخارجه خود را به پایتختهای چند کشور اروپایی فرستاده است.

یورونیوز- دادگاه عالی انتخابات برزیل جمعه گذشته میشل تمر را از اتهام تامین مالی غیرقانونی س//تاد انتخاباتیاش در سال 2014 تبرئه کرد. تمر درباره دیگر اتهامات از جمله فساد مالی، ممانعت از اجرای قانون و اخاذی، مورد تحقیق دادستانی فدرال قرار دارد. عالوه بر وی یکسوم اعضای کابینه و دهها نفر از نمایندگان کنگره با اتهام فساد مالی روبهرو ش//دهاند. قاضی دادگاه عالی انتخابات گفت: حتی اگر مردم بخواهند ما نمیتوانیم مدام رییسجمهور عوض کنیم. وی که از عزل دلیما روسف حمایت کرده بود یادآور شده است که این دادگاه نباید با دادگاه حل بحران سیاسی کنونیاشتباهگرفتهشود.دیوانعالیدادگستریبرزیلماهمیالدیگذشته تحقیق درباره رییسجمهور این کشور را تائید کرد.

-BBC مردم فرانس//ه دیروز برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پای صندوقهای رای رفتند و براساس نظرسنجیها، رییسجمهور جدید فرانسه احتم//اال اکثریتی که برای اجرای اصالحات نیاز دارد را به دس//ت میآورد. رایگیری در دور اول انتخابات پارلمانی در مناطق خارج از کشور فرانسه آغاز شد. امانوئل ماکرون احتمال میرود که بتواند اکثریت را در پارلمان فرانسه با 577 کرسی به دست آورد.

رایدهندگان شنبه گذشته در گویان، گوادلوپ، مارتینیک و سایر نواحی ماورای بحار فرانسه به پای صندوقهای رای رفتند. رایدهندگان در کشور فرانسه هم دیروز از ساعت هشت صبح به وقت محلی به پای صندوقها رفتند و حوزههای رایگیری در اکثر شهرها ساعت شش عصر به وقت محلی بسته شد. انتظار میرود تعداد بسیار اندکی از نامزدها بتوانند مستقیما در دور اول رایگیری به پارلمان راه پیدا کنند. نامزد برای پیروزی باید بیش از نیمی از آرای مردمی را که باید دستکم یکچهارم آرای رایدهندگان ثبتنام شده باشد، به دست آورد. امانوئل ماکرون به اکثریت پارلمانی نیاز دارد تا بتواند قوانین مرتبط با اصالحات را تصویب و همچنین جایگاه ادوارد فیلیپ، نخستوزیرش را محکم کند. نظرسنجیها پیشبینی میکنند، حزب میانهرو »جمهوری به پیش« ماکرون بین 360 و 427 کرس//ی را به دس//ت آورد. در مجموع 7882 کاندیدا برای این کرسیها با هم رقابت میکنند. انتظار میرود حزب سوسیالیست فرانسوا اوالند اکثر 280 کرسی خود را که در انتخابات پیشین به دس//ت آورده، از دست بدهد. حزب راست افراطی مارین لوپن موسوم به جبهه ملی فرانسه هم انتظار میرود عملکرد خوبی نشان دهد.

حوزههای رایگیری در پاریس و سایر شهرهای بزرگ دو ساعت دیرتر بسته خواهد شد. نتایج انتخابات هم به تدریج و همراه نظرسنجیهای پس از انتخاباتاعالممیشود.ماکرونبرایکسباکثریتبه982 کرسیازمجموع 577 کرسی نیاز دارد و به همین منظور 526 نامزد حزب او کاندیدا شدند که 266 نفر از آنان زن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.