وزیر دادگستری آمریکا در سنا شهادت میدهد

Jahan e-Sanat - - News -

جف سشنز فردا در کمیته اطالعات سنا در پاسخ به اظهارات جیمز کومی، رییس سابق افبیآی شهادت میدهد.

جیمز کومی رییس برکنار شده پلیس فدرال آمریکا به سناتورهای آمریکایی گفت از وزیر دادگستری آمریکا خواسته بوده مانع مالقاتهای بیشتر او و دونالد ترامپ شود. اظهارات کومی به تیتر یک بسیاری از رسانههای جهان تبدیل شد. این اولین بار بود که کومی علنی، روایت خود را از اختالفش با رییسجمهور آمریکا بیان میکرد. سشنز در نامهای که روز شنبه منتشر کرده نوشته است: مهم است که من فرصتی برای صحبت درباره مسایل مطرح شده داشته باشم. سشنز کمیته اطالعات سنا را تریبونی مناسب برای مطرح کردن واکنش خود خوانده است. قرار بود دادستان کل آمریکا روز سهشنبه در یک کمیته دیگر مجلس نمایندگان صحبت کند و حاال نماینده او به این نشست خواهد رفت.

سش//نز، در پی افشا شدن مالقات خود با نماینده روسیه پیش از تشکیل دول//ت جدید، خود را از ایفای نقش در تحقیق//ات افبیآی پیرامون دخالت روسیه در انتخابات آمریکا کنار کشید. کومی در جلسه شهادت در سنا گفت دالیل زیادی وجود دارد که ایفای نقش جف سشنز در تحقیقات درباره روسیه را مشکلزا میکند. با این همه رییس سابق افبیآی حاضر به توضیح بیشتری در این خصوص در جلسه علنی سنا نشد و گفت نمیتواند آنها را آشکارا بیان کن//د. کومی همچنین دولت دونالد ترامپ را به دروغگویی متهم کرد و گفت ترامپ پیوسته از او تعریف میکرد و باوجود این موضوع به دلیل روند پیگیری تحقیقات روسیه اخراج شده است.

رییسجمهورآمریکادرواکنشبهحرفهایکومیگفتهبخشهاییازسخنان او راست نبوده است. کنگره آمریکا از کاخسفید خواسته چنانچه گفتوگوهای رییسجمهور با جیمز کومی جایی ضبط ش//ده است، نسخهای از آن را تا دو هفته دیگر در اختیار کمیته تحقیق کنگره قرار دهد.

از طرفی به گفته کارشناسان حقوقی، شهادت شدیدا منتقدانه رییس سابق افبیآی علیه ترامپ موجب شده اتهام مانعتراشی در اجرای عدالت که علیه رییسجمهور آمریکا مطرح میشود، تقویت شود. با این حال شواهد بیشتری نیاز است تا ثابت کند دونالد ترامپ برای مانعتراشی در روند تحقیقات درباره مداخله روسها در انتخابات ریاستجمهوری 2016 تالش کرده است.

در صورت وجود شواهد قویتر، ترامپ ممکن است با همان اتهامات کیفری مواجه ش//ود که ریچارد نیکسون را در سال 1973 مجبور به استعفا از سمت ریاستجمهوری آمریکا کرد. در موردی دیگر وجود عدله محکم موجب شد بیل کلینتون در مقام یک رییسجمهور، در مجلس نمایندگان استیضاح شود اما در دادگاه سنا جان سالم به در ببرد.

به باورکارشناسان حقوقی، رییس سابق افبیآی که اکنون ریاست شورای ویژه تحقیقات درباره پرونده روسیه را در دست دارد، میخواهد در مسیری حرکت کند که نشان میدهد آیا ترامپ به صورت غیرقانونی مداخلهای انجام داده است یا خیر. شهادت جیمز کومی در جلسه پنجشنبه گذشته کمیته اطالعاتی سنا اظهارنظری کامال قدرتمند بود که مساله مانعتراشی در روند تحقیقات را تقویت میکرد. این کارشناس گفت: اظهارات کومی درباره دیدار خصوصی با ترامپ در ماه فوریه و اخراج ش//دن خودش در ماه می، دلیل خوبی دست دادستانهای ویژه میدهد تا آن را پیگیری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.