انتخابات پارلمانی کوزوو تحت تاثیر تنش با صربستان

Jahan e-Sanat - - News -

-AFP م//ردم ک//وزوو دیروز برای تش//کیل یک پارلم//ان جدید پای صندوقهای رای رفتند؛ انتخاباتی که تحت تاثیر تنش با صربستان، فساد گسترده و محکومیتهای احتمالی در ارتباط با جرائم جنگی است.

انتخابات زودهنگام از زمان اس//تقالل کوزوو در سال 2008 سومین بار اس//ت که در این کش//ور برگزار میش//ود. یک ماه پس از آنکه دولت کوزوو نتوانست رای اعتماد پارلمان این کشور را به دست آورد، نبرد برای به دست آوردن پس//ت نخستوزیری میان یکی از فرماندهان سابق جنگ با یکی از رهبران سابق اعتراضات دانشجویی و یک اقتصاددان مرتبط با امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه آغاز شد.

اما آنچه بر این انتخابات سایه افکنده، تشکیل یک دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم جنگی ارتکابی از سوی اعضای ارتش آزادیبخش کوزوو است که در اواخر دهه 90 میالدی با نیروهای صرب میجنگیدند. مرکز رسیدگی به امور اقلیتهای اروپا که یک موسسه تحقیقاتی در آلمان است اعالم کرده که صدور حکم بازداشت تهدیدی علیه ثبات کوزوو است. چنین بازداشتهایی با چاشنی سیاسیکاری به شدت بر دولت آینده کوزوو اثر میگذارد.

کاندیدای نخستوزیری برای ائتالف راموش هارادیناج است که صربها میخواهند وی را به جرم ارتکاب جرائم جنگی محاکمه کنند، فردی است که مذاکرات با میانجیگری اتحادیه اروپا میان بلگراد و پریشتینا را مورد انتقاد قرار داده و گفته تنها زمانی که صربستان کوزوو را به رسمیت بشناسد، میتوان چنین مذاکراتی برگزار کرد.

ائتالف دیگر از جانب حزب لیگ دموکراتیک کوزوو است که با گروههای جامعه مدنی ارتباط نزدیکی دارد و کاندیدای این حزب عبداهلل هوتی، وزیر اقتصاد در حال کنارهگیری است. وی ارتباط نزدیکی با ماکرون دارد. اگر این کاندیدا بخواهد دیگر با حزب دموکراتیک کوزوو ارتباطی نداشته باشد باید به سمت حزب تعیین سرنوشت به رهبری آلبین کورتی، رهبر سابق اعتراضات دانشجویی متمایل شود که روشهای رادیکالی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.