تبدیل بحران قطر به مشکل جهانی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- نخستوزیر ترکیه هشدار داد در صورت ادامه تنشها، بحران قطرممکناستبهیکمشکلجهانیتبدیلشود.بنعالیییلدیریمگفت: مشکل جدیدی که ممکن است در قطر ایجاد شود به داخل منطقه محدود نمیشود. به دلیل ماهیت ژئواستراتژیک این منطقه این خطر وجود دارد که این مساله به یک مشکل جهانی تبدیل شود. ییلدیریم از تمامی طرفین درگیر خواست تا مسووالنه رفتار کنند و به جای دامن زدن به تنشها در کاهش این مشکالت مشارکت کنند. وی اضافه کرد: ترکیه تالشهای بسیاری برای کاهش این تنش انجام داده و ما با رهبران تمامی کشورها در این منطقه و شرکای دیپلماتیکمان در حال مذاکره هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.