سیفاالسالم قذافی آزاد شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- سیف االسالم قذافی پسر معمر قذافی، رهبر پیشین لیبی شامگاه شنبه از زندان زنتان آزاد شد. یک گروه نظامی وابسته به فرماندهی کل ارتش ملی لیبی با تایید این خبر، طی بیانیهای اعالم کرده که با توجه به قانون جدید عفو عمومی مصوب دولت شرقی مبنی بر آزادی افرادی که در ارتکاب جرائم علیه شهروندان دست نداشتهاند، تصمیم گرفته شد که سیفاالسالم قذافی آزاد ش//ود. به گفته این گروه پسر رهبر پیشین لیبی هماکنون آزاد است و شهر زنتان را ترک کرده است. دو سال پیش دادگاهی در لیبی، سیفاالسالم قذافی و شش نفر دیگر از نزدیکان معمر قذافی از جمله رییس پیشین سازمان اطالعات و بغدادی محمودی، نخستوزیر پیشین این کشور را بطور غیابی به اعدام محکوم کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.