هشدارآلماندرموردخطرجنگدرخلیجفارس

Jahan e-Sanat - - News -

دویچه وله- وزیر خارجه آلمان هشدار داده که سیاستهای عربستان س//عودی و همپیمانانش در راستای منزوی کردن قطر میتواند سبب بروز جنگی تازه در منطقه خلیجفارس ش//ود. زیگمار گابریل گفتوگو میان دو طرف را اجتنابناپذیر خواند. طبق ارزیابی زیگمار گابریل خطر آن میرود که تنشدرمنطقهخلیجفارسباالبگیرد. اوتنشحاکممیاندوکشورهمسایه عربستان سعودی و قطر را بسیار نگرانکننده خواند و گفت: این خطر وجود دارد که این تنش و نزاع به جنگ بینجامد. وزیر خارجه آلمان خاطرنش//ان کرد در روزهای اخیر با همتایان خود از عربستان سعودی، قطر، ترکیه، ایران و کویت گفتوگوهای مستقیم یا تماسهای تلفنی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.