لغو روادید اوکراین با اتحادیه اروپا

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- براس//اس توافق اوکراین و اتحادیه اروپا از دیروز شهروندان اوکراین توانستند بدون اخذ ویزا وارد اتحادیه اروپا شوند. براساس تصمیم اتحادیه اروپا از این پس شهروندان اوکراینی میتوانند بدون ویزا به مدت هر شش ماه 90 روز به این اتحادیه سفر کنند، البته شرط ورود، داشتن گذرنامههای بیومتریک است که تاکنون 8 درصد از جمعیت 45 میلیون نفری اوکراین درخواست آن را دادهاند. همچنین براساس آمار به دلیل فقر شدید مردم اوکراین تنها پیشبینی شده که 15 درصد از مردم این کشور توانایی پرداخت هزینههای سفر به اتحادیه اروپا را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.