آلمان خواهان همکاری دفاعی با فرانسه

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- وزیر دفاع آلمان اعالم کرد، برلین از روابط و همکاریهای نزدیکتر با فرانسه در راستای تبدیل شدن به رهبری در آینده دفاعی اروپا حمایت میکند. اورسوال فون درالین اعالم کرد: برلین حامی همکاریهای نزدیک با پاریس است تا از این طریق، دو کشور بتوانند به موتور محرک آینده دفاعی اروپا تبدیل شوند. وی ادامه داد: میتوانیم در خصوص اقدامات مختلفی نظیر برقراری ثبات بیشتر در برخی مناطق آفریقا همکاری داشته باشیم. همچنین آموزش نظامی افسران اروپایی میتواند پروژه مشترک دیگری میان دو طرف باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.