صدور 17 کد سهامداری خارجی در اردیبهشت 96

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل شرکت س//پردهگذاری مرک//زی از ص//دور 17 کد س//هامدار خارجی جدید در ماه گذشته خبر داد. به گزارش سمات، محمدرضا محسنی اظهار داشت: هشت سهامدار حقیقی از کشورهای سوییس، نیجریه، عراق، جزایر ویرجین و افغانس//تان 4) نفر( اردیبهش//تماه با پشت سر گذاشتن مراح//ل قانونی، کد معامالتی فعالیت خ//ود را دریاف//ت کردن//د. وی اظهار داشت:9 سرمایهگذارحقوقیخارجیاز کشورهایاماراتوپاکستان)هرکدامدو شرکت(،قبرس،عمان،عراق،گرجستان و ارمنستان ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپردهگذاری مرکزی اخ//ذ کردند تا تعداد س//رمایهگذاران حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران ب//ه عدد 180 برس//د. بنابر این گزارش، نخستین کد سهامدار خارجی بازار س//رمایه ایران را آبانماه سال 73 یک ش//رکت آلمانی دریاف//ت کرد و تاکنون 837 کد سهامدار خارجی در این بازار صادر ش//ده اس//ت. در حال حاضرسرمایهگذارانیازآمریکا،انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، لهستان،ازبکستان،جمهوریآذربایجان، چین،هلند،هند،ترکیه،لبنان،آفریقای جنوبی، ژاپن، قب//رس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگکنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، جزایر ویرجین، نیجریهوافغانستانفعالهستند.دراین فهرستنام43 سرمایهگذارایرانیمقیم خارج از کشور نیز دیده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.