فرصتسازی در بورس با فرهنگسازی

Jahan e-Sanat - - News - اتفاق

بازار سرمایه ایران همچون یک معدن طالست که برجام و تعامالت پس از آن، تکنرخی شدن ارز وپیامدهایآنوهمچنیناستانداردهایبینالمللی گزارشگریمالی)SRFI(زمینههایالزمرابرایبه فعلرساندنپتانسیلهایبالقوهآنفراهمکردهاند. محمدعلی شهدایی، تحلیلگر بازار در گفتوگو با س//نا، بورس کشور را به معدن طال تشبیه کرد و اظهار داشت: بازار س//رمایه ایران حتی در دوران تحریم و بدترین شرایط نیز برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به معدن طال میماند به شرط اینکه با مدیریت اصولی همراه شود و وارد چرخه اقتصاد خصوصی شود. وی با اشاره به نظر برخی از کارشناسانمبنیبراینکهدرسالجاریچشمانداز مناس//بی برای بازار مسکن تصور نمیشود، ابراز داشت: بر اساس این نظریه، از دولت انتظار میرود بااتخاذسیاستهایمناسبیکهمیتوانداتقباضی یا انبساطی باشد، مقدمات رونق در بازار ساختمان را فراه//م کند و با این اقدام توس//عه پایدار را به همراه خواهد داشت؛ چراکه رونقبخشی صنعت ساختمانبااستفادهازتوانمندیهاوامکاناتداخلی امری شدنی است و در مدت زمان کوتاه میتوان انتظار نتیجه مطلوب را داشت. این تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به تغییرات در بازار سرمایه اظهار داشت: پس از برجام، در بازار سرمایه مجموعهای از شرایط جدید به وجود آمده است که همچنان زمینههایتغییرمشاهدهمیشود؛اماهمانگونهکه بارها از س//وی کارشناسان بازار مطرح شده است مشاهده اثر این تغییرات زمانبر است و در طول زمان خود را نش//ان میدهد. وی ادامه داد: برجام افقهایی را برای بازار سرمایه روشن کرده که برای اجرایی شدن آنها، نیاز به الزامات و تعامالتی است و برای این منظور الزم اس//ت دولت دوازدهم به فعالیتهای دوره چهار سال گذشته خود سرعت بخشد تا منجر به بهبود شرایط بازار به طور خاص و اقتصاد به طور عام شود. شهدایی یکسانسازی ن//رخ ارز را از جمله برنامههای کلیدی و اثربخش دول//ت در حوزه بازار س//رمایه خواند که نیازمند تسریع در اجرایی شدن است و خاطرنشان کرد: یکی از برنامههای دولت در حوزه اقتصادی، بحث آزادسازی نرخ ارز است و با اجرایی شدن این کار برخی رانتهایی ک//ه در بازار وجود دارد، از میان خواهد رفت. به گفته این تحلیلگر، بازار سرمایه در سال 96 از پتانسیلهای رشد برخوردار است، اما این موضوع مشروط به رعایت الزامات جهانی است که تاکنون گامهای موثری در این زمینه برداشته شدهاست.ویاستانداردهایبینالمللیگزارشگری (IFRS)یلام را یکی از این اقدامات خواند و تصریح کرد: IFRS زبان مشترک سرمایهگذار خارجی و بنگاههای اقتصاد داخلی است که منجر به افزایش شفافیت، تقویت پاسخگویی و مشارکت در کارایی اقتصاد خواهد شد. اصالحنگاهسرمایهگذاران در همین حال یک کارش//ناس بورس با بیان اینکه نباید کام ش//یرین مردم با به خطر افتادن اصل س//رمایه آنها تلخ نشود، گفت: روز گذشته مردم تجربه کردند که اگر به س//مت بازارهایی بروند که شفافیت ندارد، ضرر میکنند و ممکن اس//ت اصل س//رمایه آنها از بین برود. به گزارش تسنیم،بهروزخدارحمی،کارشناسبورستصریح کرد: فرهنگسازی یکی از ضرورتهای جامعه در زمینه بورس و فعالیت اقتصادی است. به صورت کلی حجم معامالت در بازار ایران کم اس//ت. او علت پایین بودن حجم مبادالت در بازار سرمایه را وابسته بودن بازار به عوامل تاثیرگذار دیگری از جمله سیاس//تگذاریهای باالدستی عنوان کرد و گفت: در کش//ور ما حرکتهای بلندمدت بازار س//رمایه به اتفاقات بزرگ در سیاستگذاریهای کالن وابس//ته است و به صورت مقطعی ممکن اس//ت تغییرات مثبتی رخ دهد و نرخ مبادالت افزایش یابد، اما این یک روند دائمی و ثابت نیست. خدارحمیافزود:معموالانتظاردرسرمایهگذاریها دریافت س//ود معادل پنج درصد بیش//تر از نرخ تورم اس//ت، اما در عمل ای//ن روند رخ نمیدهد چون عوامل دیگری دخیل است. این کارشناس بورس با تاکید بر لزوم فرهنگس//ازی در زمینه س//رمایهگذاری در بورس گفت: یکی از بهترین فرصتها برای فرهنگسازی روز گذشته است و مردم باید بدانند که سوداگری، استفاده از فرصت نیس//ت. خدارحمی ادامه داد: روز گذشته مردم تجربه کردند که اگر به سمت بازارهایی بروند که شفافیت ندارد و نهادهای ناظر آن را قبول ندارند، ضرر میکنند و ممکن است اصل سرمایه آنها نیز از بین برود. او افزود: روز گذشته مردم میخواهند بدانند که پول خود را کجا سرمایهگذاری کنند که مطمئن باشد و عالوه بر نهادهای ناظر، تحلیلگران دیگری هم روزانه وضعیت آن را رصد میکنند و اجازه تخطی به شرکت داده نمیشود. خدارحمی تاکی//د کرد: به نظر من م//ردم عطش این امر را دارند و به دنبال جایی مطمئن برای سرمایهگذاری هستند. این کارشناس با اشاره به مشکالتی که اخیرا برخی از نهادهای مالی و شبهه بانکی ایجاد کردهاند، گفت: وقتی عدد سود یک صندوق با هیچ منطقی سازگار نیست و وقتی شرکتی وعده سود 20 درصدی میدهد، طبیعی است که مردم به آن ش//ک میکنند و دولت و حاکمیت هم نباید نگران اطالعرسانی شفاف در این زمینه باشند. به گفته خدارحمی، نباید کام شیرین مردم با به خطر افتادن اصل سرمایه آنها تلخ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.