اجرای اقتصاد الکترونیک با کمک بازار سرمایه

Jahan e-Sanat - - News -

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بورس کاال یکی از شاهراههای پیادهسازی اقتصاد الکترونیک برای مبارزه با فس//اد و جلوگیری از رانت در بازار کاالیی کشور است. علیاکبر کریمی در گفتوگو با تسنیم درباره چگونگی مبارزه با فس//اد و رانت در اقتصاد از سوی دولت گفت: به یقین یکی از مهمترین راهکارهای مبارزه با فساد، ایجاد ش//فافیت حداکثری در معام//الت و جابهجایی وجوه در سیس//تم بانکی و به وی//ژه معامالت دولت است در این راستا هر چقدر که در استقرار و توسعه عملکرد سامانهها الکترونیک//ی در زمینههای مختلف تالش کنیم، این شفافیت گستردهتر خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقش بورس کاال در افزایش ش//فافیت در بازارهای کاالیی کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه معامالت کاالها با توجه به اینکه بس//یاری از تولیدکنندگان بزرگ و کوچک کشور انواع محصوالتشان را در بورس کاال عرضه میکنند، این بورس میتواند یکی از شاهراههای پیادهسازی اقتصاد الکترونی//ک برای مبارزه با فس//اد و جلوگی//ری از رانت در معامالت کاال باش//د. وی ادام//ه داد: ش//رکتهای بزرگی که معام//الت کاالیی در آنها صورت میگیرد حتی اگر به نوعی از لحاظ حقوقی دولتی محسوب نشوند اما به بخش عمومی وصل هس//تند و کاالهای//ی مثل مواد پتروش//یمی، کش//اورزی ...و وقتی در سطح کشور بخواهند معامله ش//وند قطعا ممکن است رانتی و فس//ادی به وجود آید و کس//انی با داشتن رانت اطالعاتی، خرید پیشدس//تانه کنند و آن را در زمانی با قیمت باالت//ر عرضه کنند. وی ادام//ه داد: در این ش//رایط یکی از مکانیسمهایی که میتواند عدالت در روند معامالت را حاکم کرده و به شفافیت و کاهش فساد کمک کند، هدایت انج//ام معام//الت در بورس کاالس//ت. عضو کمیسیون اقتصادی مجل//س اظه//ار داش//ت: اقتصاد ما نیازمند ایجاد رقابت در تولید و فروش اس//ت که در حال حاضر بس//ترهای ب//ورس کاال ب//رای رس//یدن به این اه//داف مهم موجود اس//ت. کریمی با تاکید بر اینکه مس//ووالن درصدد توقف رش//د رانت و فساد در اقتصاد هس//تند، گفت: به ط//ور طبیعی هر آنچه در بورس کاال عرضه میش//ود، کامال شفاف بوده و توسعه این بورس در سالهای اخیر محملی برای فاصله گرفتن از رانت بوده است. در این بین از بورس کاال نیز توقع میرود با ارائه خدمات بیش//تر و عمق بخشیدن به بازاره//ای معامالتی خ//ود، نیازهای فع//االن اقتصادی را ب//رآورده کند تا عمده معامالت کاالهای کش//ور در مکانی امن و ش//فاف و در راس//تای س//المت اقتصادی انجام ش//ود. این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این موض//وع که بعض//ا مخالفتهایی در خصوص انجام معامالت چند محصول در بورس کاال از سوی عدهای وجود دارد، گفت: وقتی قرار است معامالت محصوالتی که عموما به ش//یوههای قدیم//ی و به صورت غیرش//فاف در ب//ازاری ک//ه دارای ش//فافیت باال به همراه روشهای نوین اس//ت صورت گیرد، به ط//ور طبیعی افرادی که از آن روشهای قدیمی بهره میبردند در مقابل تغییر جبهه میگیرند. وی افزود: البته ای//ن امر به معنای نبود ایراد در معامالت بورس کاال نیس//ت اما تجربه دنیا نش//ان داده روشهای س//نتی دیگر پاس//خگوی نی//از روز فع//االن اقتصادی و س//رمایهگذاران نیس//ت و باید با طراح//ی ابزارهای مالی در مکانهایی همچون بورس، دروازهه//ای جدی//د و جذاب//ی را در اقتصاد ایجاد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.