افزایش حجم و ارزش معامالت فرابورس

Jahan e-Sanat - - News - پیشنهاد

گ/روه ب/ورس- در معامالت روز گذشته فرابورس شاهد افزایش حجم و ارزش دادوستدها بودیم ضمن آنکه آیفکس پس از فرازوفرودهایی رش//د ح//دود یک و نیم واح//دی را به ثبت رس//اند. روز گذش//ته 21) خردادماه( بیش از 254 میلی//ون ورقه به ارزش اف//زون ب//ر یک ه//زار و 154 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس دادوس//تد ش//د که این حجم از مبادالت در 28 ه//زار و 688 نوب//ت معامالتی صورت گرفت. روز گذشته بازارهای اول و دوم میزبان نقلوانتقال بیش از 93 میلیون س//هم به ارزش بالغ ب//ر 182 میلیارد ریال بودند و نماد »ذوب« بیش//ترین میزان حج//م و ارزش مبادالتی را در ای//ن میان به خود اختص//اص داد. در همین حال نم//اد »ثعمرا« متعلق به شرکت عمران و توسعه شاهد به لحاظ حج//م و ارزش معامالت//ی در جایگاه دوم این بازارها ایس//تاد. در ادامه، نماد معامالتی ش//رکتهای بیمه سامان، فرآوری زغالس//نگ پرورده طبس و گروه صنعتی بهپاک بیشترین افزایش قیمتراتاسقف9/4 درصدیبههمراه داشتند و در س//مت مقابل نمادهای »قشیر«، »سبزوا« و »اعتال« نمادهایی بودند که روز گذشته با بیشترین کاهش قیمتی مواجه شدند. نماد »مارون« نیز بی//ش از چهار واحد بر ش//اخص کل فرابورس اثر مثبت گذاشت به گونهای ک//ه در نهایت آیفکس با تجربه حدود یک و نیم واحد رش//د، در ارتفاع 904 واح//دی قرار گرف//ت. در همین حال نمادهای »نوین« و »وارس« به ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادالتی را در میان بازارهای پایه الف، پایه ب و پایه ج به دست آوردند. در مجموع بازار پایه روز گذشته میزبان نقلوانتقال نزدیک به 156 میلیون سهم به ارزشی بالغ بر 237 میلیارد ریال بود. دادوستد افزون بر 617 میلیون ورقه بهادار به ارزشی بیش از 595 میلیارد ریال نیز حاصل جابهجاییه//ای صورتگرفته در بازار اوراق با درآمد ثابت بود و اسناد خزانه اسالمی مرحله یازدهم با مبادله بیش از 146 هزار ورقه به ارزشی افزون بر 135 میلی//ارد ریال در صدر این بازار از نظر میزان حجم و ارزش ایستاد. در جریان نقلوانتقالهای دومین روز از این هفته معامالتی، بیش از 98 هزار ورقه امتیاز تسهیالت مس//کن خریدوفروش شد که ارزش//ی بالغ بر 74 میلیارد ریال را رقم زد. در این میان تس//ه مهرماه 95 با بیشترین قیمت و امتیاز تسهیالت مس//کن دیماه 96 با کمترین قیمت معامالتی دستبهدس//ت ش//دند. در نهای//ت در بازار ش//رکتهای کوچک و متوس//ط 15 ه//زار ورقه ب//ه ارزش 931 میلی//ون ریال مورد دادوس//تد قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.