سکته شاخص در تاالر

Jahan e-Sanat - - News -

اگر به نمودار نوسان بورس که در باالی همین صفحه قرار دارد دقت کنید به خوبی متوجه نوسان شدید معامالت روز گذشته تاالر شیشهای میش//وید. بر اس//اس این گزارش در جریان معامالت روز گذشته در حال//ی که حجم و ارزش معامالت ب//ه میزان قابل توجهی افت کرده بوده ش//اخص بورس با رش//د 15 واحدی مواجه شد و در 79 هزار و 871 واحد به تثبیت رسید. به گزارش ملتبازار، این روزها روند داد و س//تدها در بازار سهام کند و کسلکننده شده و فعاالن بازار تمایل چندانی به س//رمایهگذاری در بورس ندارند. عدهای نیز تنها نظارهگر افت و خیز قیمت س//هام شرکتها هستند. وجود ابهامات متعدد در اقتصاد کشور، آغاز فصل مجامع، افت شاخص طی یک ماه اخیر، عدم حمایت دولت و سهامداران عمده از بورس، افزایش تنشهای بینالمللی و افت قیمتها در بازارهای جهانی از جمله عواملی است که بورس را به حاش//یه کشانده و سرمایه قابل توجهی از این بازار پرنوسان خارج شده است. اما نکته امیدوارکننده افزایش فعالیت سهامداران عمده از بازار است که با ورود نقدینگی به بورس سعی در متعادل کردن شرایط دارند. این در حالی است که روز گذشته حمایت از بازار سهام نسبت به روزهای گذشته مشهودتر بود و با وجود تمایل بازار به ادامه روند نزولی روند داد و ستدها تا حدودی به تعادل کشیده شد اما مسالهای که بس//یاری از فعاالن بازار به آن امید دارند، بازگش//ت رونق به بازار در پایان فصل مجامع است که با توجه به افت قیمت سهام شرکتها و رس//یدن به محدوده کمریسک، این احتمال هر روز قوت بیشتری میگیرد. اما مس//اله مهم پیش روی بازار، کمبود نقدینگی است که انتظار میرود در صورت ادامه حمایت از بورس شاهد آشتی سهامداران از این بازار پرنوسان و سودده باشیم. به این ترتیب در پایان معامالت روز گذشته در حالی که نمادهای »وامید، اخابر و فوالد« با رشد 52، 22 و 16 واحدی بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل نمادهای »شتران و شبندر« با افت 11 واحدی و »رمپنا« با افت 9 واحدی بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند، این متغیر با رشد 15 واحدی مواجه شد و در 79 هزار و 871 واحد به تثبیت رسید. با این وجود شاخص کل هموزن با افت 69 واحدی مواجه ش//د و در71 هزار و 169 واحد به کار خود خاتمه داد. ارزش روز بازار س//هام شرکتهای بورسی نیز به 325 هزار و 154 میلیارد تومان رس//ید. بنا بر این گزارش در جریان معامالت روز گذش//ته 450 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 180 میلیارد تومان در 35 هزار و 765 دفعه بین سهامداران داد و ستد شد که »شپلی« با داد و ستد 39 میلیون برگه بیشترین حجم معامالت و »ثاژن« با ارزش2/5 میلیارد تومان بیش//ترین ارزش معامالت را از آن خود کردند. از مهمترین رویدادهای روز گذشته میتوان به توقف نمادهای »دفرا و دسبحا« اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.