صنايع كوچك و متوسط در اولويت

Jahan e-Sanat - - News -

براس//اس دستورالعمل سياس//تگذار پولي در س//الجاري با هدف اس//تمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصاديكشور،پيشبينيشده03 هزارميليارد تومان تس//هيالت پرداخت ش//ود. بر اين اساس، مجموعا02 هزارميلياردتومانبرايس//رمايهدر گردشوتامينماليطرحهاينيمهتمامو01 هزار ميليارد تومان براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي الزم برخوردارهستند،تخصيصخواهديافت.

مطابقبخشنامهبانكمركزي،مقررشدهتامين سرمايهدرگردشموردنياز01 هزاربنگاهاقتصادي، تامينمنابعماليموردنيازششهزارطرحنيمهتمام باپيشرفتفيزيكيحداقل06 درصدوتامينمالي مورد نياز براي بازسازي و نوسازي پنج هزار واحد اقتصاديازمحلمنابعداخليدراولويتشبكهبانكي كشور قرار گيرد. پيشبيني ميشود اين اهداف با تخصيصحدود03 هزارميلياردتومانتسهيالت در سالجاري تحقق يابد كه از اين ميان مجموعا 20 هزارميليارد تومان براي س//رمايه در گردش و تامينماليطرحهاينيمهتمامو01 هزارميليارد تومان براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي كه از توجيه فني، مالي و اقتصادي الزم برخوردار هستند،تخصيصخواهديافت.

براساسدستورالعملجديد،تامينماليبنگاههاي اقتصاديكوچكومتوسطكهجزومشتريانبانكها هس//تند در اولويت اعطاي تس//هيالت موصوف قرار دارند و در زمينه عملكرد تسهيالت اعطايي به اينگونه متقاضيان، هماهنگ//ي الزم با وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ارائه اطالعات مورد نياز به منظور درج عملكرد در سامانه »هماهنگ« صورت خواهد گرفت. مطابق اعالم بانك مركزي بسياري از واحدهاي صنفي نيز در زنجيره عرضه محصوالت بنگاههاي كوچك و متوسط قرار دارند ودرزمينههايمختلفتوليدي،توزيعي،كشاورزي و خدماتي فعاليت ميكنند كه بدون حضور آنها، اقتصاد كش//ور توان حركت ندارد. بنابراين از آنجا كه اصناف ضرورتي به ثبت نام در سامانه بهينياب ندارند توصيه ميش//ود تامين مال//ي اين گروه از متقاضيان نيز در كنار بنگاههاي كوچك و متوسط با رعايت مقررات بانكي مورد اهتمام و توجه جدي بانكهاقرارگيرد.

پيشبينيه//اي صورتگرفته ب//راي اعطاي تسهيالت به بنگاههاي اقتصادي در حالي است كه انحراف منابع بانكي پيشبيني شده همواره يكي از نگرانيهاي بنگاههاي اقتصادي محسوب ميشود، كه در مرحله اول اعطاي تسهيالت به بنگاههاي نيمهتمام كه در سال گذشته اجرايي شد، بارها از سويفعاالناقتصاديمطرحشد.حالدرسالجاري و در راستاي رفع اين نگراني بانك مركزي دو راهكار را مدنظر قرار داده اس//ت. در مرحله اول بانكها و موسسات اعتباري بايد با درنظر گرفتن اصول كلي اعطاي تسهيالت و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تامين كافي، نسبت به اعطاي تسهيالت موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام كنند سپس نظارت بر محل مصرف تسهيالت را در دستور كار خود قرار دهند تا به اين طريق اطمينان از عدم انحراف در ميان بنگاههاي اقتصادي به وجود آيد. شروطتسهيالتدهيچيست دردستورالعملتامينماليبنگاههايكوچكو متوسطسال69،هفتپيششرطبراياولويتبندي اعطايتسهيالتدرنظرگرفتهشدهاستتابااعطاي اينتسهيالتشرايطبرايتحققاهدافپيشبيني شدهمهياشود.

براساسشروطپيشبينيشدهمقررشدبنگاهها ازسويكارگروهاستانيمشروطبهاحرازتوجيهفني، ماليواقتصاديمناسبفعاليتتوسعهبانكمعرفي شوند. همچنين اين تسهيالت مشمول بنگاههاي توليدي ميشود كه محصوالت آنها در بازار فروش قابلقبولباشدومنجربهانباشتهشدنمحصوالت در انبار نش//ود. از س//وي ديگر تسهيالت يادشده مشمول بنگاههايي ميشود كه توليد آنها به دليل كمبودنقدينگيمتوقفشدهيافعاليتآنهابهكمتر ازظرفيتاسميرسيدهباشد.درخصوصبنگاههايي كهسالهايگذشتهفعاليتنداشتهاندوفاقدفروش بودهاند نيز اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به تشخيصموسسهاعتباريدرراستايفعاليتمجدد بنگاههاتخصيصمييابد؛مشروطبهاينكهمتقاضيان دارايطرحتوجيهيمناسبيباشندوفعاليتمجدد آنها بتواند به فروش و سودآوري منتهي شود.

براساس يكي ديگر از پيششرطهاي در نظر گرفته ش//ده، تسهيالت در اختيار بنگاههايي كه تسهيالتدريافتيپيشينرادرمحلموضوعقرارداد تسهيالت مصرف كردهاند، قرار خواهد گرفت. يكي ديگر از گروههايي كه در اولويت اعطاي تسهيالت قرار ميگيرند، بنگاههايي هستند كه بهدليل عدم وصول مطالبات خود از دستگاههاي اجرايي دولتي، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، نتوانستهاند تعهدات خود را در قبال شبكه بانكي كشور و ساير اشخاص ايفا كنند. بنگاههايي كه از ميزان اشتغال پايدارتوجيهپذيريبيشتريبرخوردارباشندنيزدر اولويتدريافتتسهيالتهستند.

از سوي ديگر براساس ماده «3» دستورالعمل تامين مالي بنگاههاي كوچك و متوسط، شركتها و واحدهاي كوچك و متوس//ط توليدي صنعتي، كش//اورزي و خدماتي از ش//رايط نداشتن بدهي غيرجاري، چك برگشتي، رعايت نسبت مالكانه و مفاد »آييننامه رعايت ش//اخصهاي مالي در اعطاي تسهيالت سرمايه در گردش به اشخاص حقيقيوحقوقيتوسطبانكهايدولتي«بهمنظور بهرهمنديازتسهيالتوتعهداتمستثنيخواهند بود. همچنين براس//اس اين ابالغيه مبلغ بدهي غيرجاري بنگاههاي كوچك و متوسط نبايد بيش از )تسهيالت- تعهدات( درخواستي باشد و سقف چكهاي برگشتي بنگاهها نيز نبايد از 25 درصد )تسهيالت-تعهدات(درخواستيبيشترباشد.

از س//وي ديگر متقاضياني كه با استفاده از مزاياي پيشبينيش//ده در سال گذشته موفق به اخذ تسهيالت شدهاند اما بدهي غيرجاري يا چكهاي برگشتي خود را تعيين تكليف نكردهاند نيز براساس دستورالعمل جديد مجاز به دريافت تسهيالت نخواهند بود. از سوي ديگر براساس دستورالعملتدوينشدهمتقاضيانيكهبااستفاده از مزاي//اي در نظ//ر گرفته ش//ده در ماده ،«3» درخواست اخذ تسهيالت و تعهدات دارند بايد برنامه زمانبندي )مورد تاييد بانك عامل( براي تعيينتكليف چكهاي برگش//تي و بدهيهاي غيرجاري خود را همزمان با اخذ تس//هيالت و تعهدات به بانك عامل ارائه دهند.

بررس/ي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواستمتقاضيان

همچنينموسسهاعتباريموظفشدهبهمنظور حفظمنافعسپردهگذارانوتخصيصبهينهمنابع، نسبت به بررس//ي توجيه فني، مالي و اقتصادي درخواس//ت متقاضيان اقدام و درصورت كس//ب اطمينانازتوجيهپذيريطرحواحرازاعتبارسنجي متقاضيان تسهيالت الزم را اعطا كند و در صورت عدم موافقت بايد داليل مخالفت بهصورت مكتوب به كارگاه منعكس شود. در صورت بازپرداخت تمام يا بخشي از تسهيالت سرمايه در گردش اعطايي به متقاضيان در سررس//يدهاي مقرر، بانك عامل ميتواند حداكثر به ميزان تسهيالت تسويه شده، مجددا نس//بت به اعطاي تس//هيالت سرمايه در گردش اقدام كند.در همين حال، طبق ماده «19» قانونرفعموانعتوليدرقابتپذيروارتقاينظاممالي كشورمتناسببابازپرداختهربخشازتسهيالت پرداختي به بنگاههاي كوچك و متوسط توليدي، موسسهاعتباريبايدنسبتبهآزادسازيوثايقمازاد ياتبديلوثايق،متناسبباميزانباقيماندهتسهيالت اقدامكند.درانتخابوثيقهباقيماندهنظربانكعامل مالك عمل قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر اين امكان فراهم اس//ت تا موسسه اعتباري نسبت به پذيرشضمانتنامههايصادرهازسويصندوقهاي ضمانت )كه به موجب قانون تشكيل شده و داراي تفاهمنامهبابانكهايعاملبرايتضمينتسهيالت وتعهداتهستند(بهعنوانوثيقهاقدامكند.

از سوي ديگر نرخ سود مورد عمل در تسهيالت موضوع اين دستورالعمل نيز نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار خواهد بود و سقف اعطاي تسهيالت و ايج//اد تعهدات موضوع اين دس//تورالعمل نيز براساس حدود مقرر در آييننامههاي تسهيالت و تعهدات كالن و اشخاص مرتبط پيشبيني شده است. موسسه اعتباري نيز بايد حداكثر ظرف يك ماه پس از تكميل م//دارك در هر مورد مراتب را بررسي و نتيجه را اعالم كند. همچنين متقاضيان معرفيشده از طرف كارگروه ظرف 15 روز كاري برايمراجعهبهبانكهايعاملبهمنظورارائهتقاضا و مدارك مهلت دارند و در صورت عدم مراجعه در مدت زمان يادشده، بانكهاي عامل بايد درخواست متقاضيان را به كارگ//روه مربوطه عودت دهند و مراتب را در سامانه اطالعاتي وزارت صنعت، معدن وتجارتثبتكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.