همكاري ايران و اتريش براي توليد خودروي كممصرف

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير صنعت، معدن و تجارت از همكاري ايران و اتريش در زمينه طراحي يك خودروي كممصرف خبر داد و گفت: اكنون كارخانهاي در استان قزوين براي توليد اين خودرو در حال احداث است و پيشبيني ميكنيم تا دو سال آينده توليد اين موتور در ايران آغاز خواهد شد.

محمدرضا نعمتزاده ظهر ديروز با وزير دارايي اتريش و تيم همراه او ديدار كرد و در حاشيه اين ديدار در جمع خبرنگاران حاضر شد.

وي در صحبتي كوتاه با اش//اره به س//ابقه همكاري دو كش//ور ايران و اتريش، اظهار كرد: در قالب اين مذاكرات مركز تحقيقات ABL اتريش كه سابقه طوالني در طراحي نيروي محركه و موتور خودرو دارد با يك شركت ايراني وارد قرارداد همكاري ش//ده است و در راستاي اين قرارداد كه بيش از يكس//ال از آن ميگذرد طراحي موتور مشترك آغاز و نمونه آزمايشي آن هم تهيه شده است.وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين از احداث كارخانهاي در قزوين براي توليد انبوه اين خودرو خبر داد و گفت: اميدواريم با طراحي و توليد انبوه اين موتور سه سيلندر بتوان خدمتي مناسب در حوزه محيطزيست ارائه كرد.

نعمتزاده در عين حال از قراردادي كه ميان ايران و آلمان براي خودروي يورو 6 كممصرف به امضا رسيده ياد كرد و گفت: براي گسترش صادرات و بهبود كيفي صنعت خودروسازي الزم بود قراردادهايي به اين شكل به امضا برسد كه البته تمام اين موارد از نتايج و دستاوردهاي برجام به شمار ميرود.

ويدربخشديگريازصحبتهايخودنيزبهبحثتامينقطعاتخودرو اشاره كرد و افزود: در اين زمينه نيز با انجمن قطعهسازان اتريش مذاكراتي در حال انجام است كه به طور دقيق اطالع ندارم كه اين مذاكرات منجر به عقد قرارداد شده يا خير. اما حتما اين اتفاق رخ خواهد داد چراكه در ساخت قطعات خودرو اتريش پيشتاز بوده و حتي بسياري از قطعات خودروهاي آلماني هم در اين كشور توليد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.