خودروهايلوكسبهنفعدولتمصادرهميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- مديركل مبارزه با قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات از صدور حكم قطعي پرونده خودروهاي لوكس قاچاق خبر داد و گفت: بايد اين خودروها به نفع دولت ضبط شود و دولت هم مجاز به فروش يا واگذاري آن نيست.

عبدالمجيد اجتهادي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا خودروهاي لوكس قاچاق تعيين تكليف شدند يا خير، گفت: تعزيرات در اي//ن خصوص حكم قطعي ص//ادر كرده و طبق قانون هم، حكم تعزيرات الزماالجراست و بايد اجرا شود.

مديركل مبارزه با قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات حكومتي توضيح داد: حكم تعزيرات در خصوص اين خودروها، ضبط كاالها به نفع دولت است و طبق آييننامه، دولت نميتواند اين خودروها را در بازار بفروشد و شرايط خاصي دارد كه در تدارك براي صادراتشان هستند.

اجتهادي در پاسخ به اين سوال كه پيشتر برخي گمانهزنيها مبني بر واگذاري اين خودروها به سازمانها و نهادهاي دولتي مطرح بود، گفت: من اين موضوع را نشنيدهام ولي در قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و آييننامه اجرايي آن چنين چيزي وجود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.