حبيب خواننده درجه يك پاپ ايران بود

Jahan e-Sanat - - News -

گروه فرهنگ و هنر- يك سال از مرگ حبيب محبيان يا به قول دوستدارانش »مرد تنهاي شب« گذش//ت؛ مردي ك//ه اهالي موس//يقي او را يكي از بهترينهاي موسيقي پاپ ايران ميدانستند. حبيب كه پس از بازگش//تش در مناطق ش//مالي زندگي ميكرد، تمام تالشش را كرد تا دوباره در ايران فعاليت رسميداشتهباشد،اماصبحجمعه،12 خردادسال گذشته بر اثر ايست قلبي درگذشت و دوستدارانش را تنها گذاشت.

بسياريازاهاليموسيقيصدايخاصوتوانمندي حبيب در موس//يقي را يك//ي از عوامل موفقيت و محبوبيتش ميدانند. ناصر چش//مآذر، آهنگساز و تنظيمكننده كه سابقه كار با حبيب را دارد، درباره آشنايياش با حبيب ميگويد: »سابقه آشنايي من با حبيب از طريق وارطان آوانسيان مديريت هنري شركتآونگبهقبلازانقالببازميگردد.بهپيشنهاد آقايآوانسيانتعداديازآثاريراكهقراربود»حبيب« بخوان//د براي تنظيم به من واگذار كردند و اين آغاز آشنايي من با ايشان بود.«

او درباره سبك حبيب توضيح داد: »سبك حبيب تركيبي از راك و پاپ ايراني بود. البته واژه پاپ را در موردموسيقيايرانيجايزنميدانموبيشترميپسندم از واژه »مردمپسند« استفاده شود. سبك موسيقي ايشان مردمي و پاپيوالر بود و از آنجا كه گيتاريست توانمنديمحسوبميشدموسيقياشنيزتلفيقياز موسيقي راك و موسيقي روز با محوريت گيتار بود.« »منمردتنهايشبم«واقعامنفجركرد ناصر چشمآذر همچنين درباره استقبال مردم از شيوه كار حبيب محبيان گفت: »تا آنجا كه به خاطر دارم آهنگ »من مرد تنهاي شبم« زماني كه منتشر ش//د به اصطالح عامه، واقعا منفجر كرد. اين كار با استقبال اكثريت مردم روبهرو شد و بيشتر مردم اين آهنگ را واقعا دوست داشتند. دليل اين استقبال از كار حبيب هم شايد به دليل صداي وحشي و خاص او بود؛ حبيب به واقع صداي باز و فراخي داشت كه مثالزدني بود.«

اين موسيقيدان همچنين اضافه كرد: »پيش از حبيب هيچ صدايي كه نزديك به صداي ايشان باشد، نداشتيم و همين خودرويي و حركتهاي شخصي و فرم و س//بك خوانندگياش به گونهاي بود كه براي مردم جذاب مينمود؛ در واقع پيش از ايش//ان هيچ خوانندهاي نزديك به جنس صداي حبيب نداشتيم. به خصوص وسعت صدايش بسيار جالب توجه بود و ميتوانست در اوج خوانندگي كند.«

او در ادام//ه عنوان كرد: »پيش از انقالب در اين گونه س//بكهاي مردمي تنها كسي كه صداي اوج خوبي داشت و در بخش اوج هم خوانندگي ميكرد ابي بود ولي با ورود حبيب به اين عرصه همه متوجه شدند كه ميشود از ابي هم باالتر خواند.« حبيبخوانندهدرجهيكمردميبود چش//مآذر درباره جايگاه حبي//ب محبيان در حوزه موسيقي پاپيوالر ايران گفت: »حبيب جزو خوانن//دگان درجه يك موس//يقي مردمي ايران محس//وب ميشد. ايش//ان با اجراهاي موفقي كه داشت به جايگاه بسيار خوبي در موسيقي پاپيوالر ايران دس//ت پيدا كرد. بعد از انقالب هم ايش//ان فعاليتهايش را در آمريكا ادامه داد و چند قطعه بسيار موفق هم منتشر كرد كه با اقبال بسيار جالب توجهي روبهرو شد.«

اين آهنگساز و تنظيمكننده در ادامه افزود: »يكي از موفقترين آثار بعد از انقالب حبيب قطعه »مادر« محس//وب ميشود كه بسيار براي مردم ما جذاب و خاطرهانگيزاست.«

او درباره ارتباطش با حبيب پس از انقالب گفت: »بعد از انقالب ديگر هيچ ديداري با حبيب نداشتم تا اينكه دو سه سال قبل دست تقدير ما را دوباره به هم رساند و در شب جشن موسيقي ما ديدارها را تازه كرديم.اينديداربابيشاز03 سالفاصلهاتفاقافتادو متاسفانه كمي بعد هم حبيب را از دست داديم.« حبيببهدلمينشست ناصرچشمآذردربارهمنشاخالقيحبيبمحبيان گفت: »حبيب بسيار انسان معتقد و سالمي بود و به همين خاطر هم مردم كشورمان او را تا اين حد دوست داشتند و صدايش به دل مينشست.«

ناصر چشمآذر كه با ايلنا گفتوگو ميكرد، ادامه داد: »حدودا بين سيصد تا چهارصد آهنگ تنظيم كردهام ك//ه از اين تعداد پنج قطعه را براي زندهياد »حبيب« تنظيم كردم اما متاسفانه به دليل مشغله ذهني بسيار زيادي كه در حال حاضر دارم اسامي و فضاي آن آثار را به خاطر نميآورم.« آغازكارحرفهاي حبيبچهارممهر1331 درشمرانتهرانبهدنيا آمد. در خانواده او، برادرانش نيز به موس//يقي عالقه داش//تند اما تنها حبيب به موسيقي حرفهاي روي آورد. دوران نوجواني حبيب مصادف با پيدايش گروه بيتلزدردهه06 ميالدياروپابودواينباعثعالقه بيشترشبهموسيقيشد.اوباپذيرفتهشدندرآزمون صداوسيما،زيرنظرمرتضيحنانهبهفراگيرياصولو تدابير آهنگسازي روي آورد.

حبيببعدهاتوانستبهعنوانخوانندهدرتلويزيون استخدامشود.اونخستينآلبومشيعني»مردتنهاي شب«رادرسال6531 منتشركرد.مادرحبيببراثر حمله قلبي و همسرش به دليل حساسيت به آمپول پنيسيلين هر دو در يك سال از دنيا رفتند؛ حوادثي كه به گفته فرزند حبيب، باعث شدند اين خواننده ب//ه خواندن آهنگهاي غمگين گرايش پيدا كند و در ميان فارسيزبانان نيز با اين آهنگهاي غمگين شهرت پيدا كند.

پس از انقالب و طي كردن يك سلسله حواشي درسال0631 ايرانراترككرد.سال4631 ساكن لسآنجلس آمريكا شد و عمده فعاليتهايش هم در زمان سكوت در آمريكا انجام شد. محبيان در سال 1388 يكباره قصد س//فر به ايران كرد و با پذيرش برخي ش//رايط به ايران بازگشت و در شمال كشور اقام//ت كرد. مدتي بعد از بازگش//تش به ايران، اين اتفاق رسانهاي شد. در آرزوي خواندن در وطن پس از بازگشت حبيب، برخي گزارشها حكايت از آن داش//ت كه او در نامهاي به وضعيت نامس//اعد جسمياش اشاره و تاكيد كرده بود: »اينجانب تاكنون در آهنگهاي خود هي//چگاه عليه نظام جمهوري اسالمي ايران چيزي نخواندهام. خواهشمندم به دليل وضعيت جسمانيام، با بازگش//تم به ايران موافقت فرماييد زيرا من از يك بيماري صعبالعالج )سرطان( رنج ميبرم«؛ نامهاي كه صحتش توسط فرزندش رد شد و محمد محبي در يادداشتي اظهار كرد پدرش بهسرطانمبتالنيست.

محبيان از س//ال 1389 درخواست مجوز براي نخستين آلبوم رس//مياش در ايران را كرده بود اما حواشي كه رخ داد باعث شد او نه در دولت پيشين و نه در دولت كنوني، نتواند مجوز فعاليت بگيرد و در ش//رايطي كه همچنان اميدوار به فعاليت مجدد در ايران بود و آرزوي برگزاري كنس//رتي در ايران را در واپسين س//الهاي عمرش داشت، درگذشت. البته در اين مدت كتاب ترانههاي حبيب منتشر و در بازار ايران عرضه شد.

محبيان در دوران حضورش در ايران چند آهنگ قابل توجه منتشر كرد كه يكي از آنها تحت عنوان »اهللاكب//ر« و براي مردم غزه بود. آهنگ ديگري كه حبيبپيشاز»اهللاكبر«منتشركردهبود،»عشقهاي خدايي« براي رزمندگان و دالورمردان هش//ت سال دفاع مقدس بود كه حبيب به ياد قهرمانان اين نبرد تاريخيخواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.