اكسپو 2017 آستانه رسما آغاز شد

Jahan e-Sanat - - News -

مجموعه نمايشگاههاي جهاني »اكسپو 2017 آستانه« با تمركز بر موضوع انرژيهاي آينده و كنترل استفاده از سوختهاي فسيلي رسما در كشور قزاقستان آغاز به كار كرد. اين مجموعه نمايش//گاه جهاني كه از تاريخ 10 ژوئن تا 10 سپتامبر ‪20) 2017‬ خرداد تا 19 شهريور( در شهر آستانه كشور قزاقستان برگزار ميشود، بازتاب نگراني جامعه جهاني درباره مساله مصرف انرژي است و در واقع هدف اصلي »اكسپو 2017 آستانه« با شعار »انرژي آينده« بحث و توسعه دانش در جهت كنترل مصرف انرژي در سياره زمين، كنترل استفاده از سوختهاي فسيلي و به حداقل رساندن آسيبهاي محيطي عنوان شده است.

نورسلطان نظربايف ، رييس جمهور قزاقستان در آئين افتتاحيه اكسپو7102 عنوان كرد: هدف از اين رويداد جهاني اين است كه مركزي باشد براي گردهم آوردن آرا و ايدههاي بينالمللي از كشورهاي شركتكننده در موضوع انرژيهاي جايگزين و تجديدپذير. بشريت در آستانه ايجاد يك منبع بسيار كارآمد انرژي است و نمايشگاه ما نقش مهمي در توسعه انرژي پاك خواهد داشت. ميليونها قزاق و هزاران نفر از ميهمانان خارجي با جديدترين ايدهها در اين حوزه آشنا خواهند شد. از جمله ميهمانان ويژه افتتاحيه اكسپو 2017 ميتوان به »شي جين پينگ«، رييسجمهور چين، »نارندرا مودي«، نخست وزير هند، »والديمير پوتين«، رييس جمهور روسيه و »نواز شريف«، نخست وزير پاكستان اشاره كرد، ضمن اينكه جواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان نيز به عنوان نماينده ايران در افتتاحيه اين رويداد جهاني حضور داشت. پيشبيني ميشود دو ميليون گردشگر در مدت سه ماه برگزاري اين نمايشگاه جهاني از آن ديدن كنند و مجموع تعداد بازديدكنندگان آن نيز پنج ميليون نفر برآورد شده است. ضمن اينكه طبق برنامهريزي اين رويداد جهاني 85 درصد از مخاطبان اين رويداد جهاني از شهروندان قزاقستان خواهند بود و 15 درصد را نيز گردشگران خارجي عمدتا از كشورهاي مستقل مشتركالمنافع، چين و بخش عمدهاي نيز از اروپا، تركيه و آمريكاتشكيلخواهندداد. مجموعمساحتبرگزارينمايشگاهجهاني»اكسپو 2017 آستانه«، 174 هكتار است كه 25 هكتار آن به فضاي نمايشگاهي اكسپو شامل پاويونهاي بينالمللي بيش از 100 كشور جهان اختصاص يافته است. سمبل اين رويداد جهاني نيز پاويون كشور ميزبان قزاقستان معرفي شده كه به شكل يك كره بسيار بزرگ طراحي شده كه شامل مواردي چون موزه آينده و موزه ويژه تاريخ كشور قزاقستان نيز ميشود. بيش از 115 كشور و 22 سازمان بينالملليدرنمايشگاه»اكسپو7102 آستانه«شركتدارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.