گرافيست ايراني برنده »جايزه ويژه« جهاني پوستر فنالند

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-دربيستمينسهساالنهپوستر»الهتيفنالند7102«جايزهويژهولوح افتخاربهمهديمهديانازايراناهداشد. مهديمهدياندربارهدريافتجايزهاز فنالندگفت:سهساالنهفنالنديكيازرويدادهايمعروفطراحياستكهدراين دورهحدود007 طراحازسراسرجهانبا0012 اثرشركتداشتندوجايزهويژه و ديپلم افتخار براي طراحي پوستر »شاهنامه خواني رستم و سهراب« به بنده رسيد. اوبااشارهبهاينكهاعالمنفراتبرگزيدهدرمراسمافتتاحيه)8 ژوئن(81 خرداد بود، ادامه داد: سهساالنه بينالمللي پوستر فنالند هر سه سال يك بار در موزه شهر الهتي برگزار ميشود و براي همين متقاضيان زيادي دارد.

مهدي مهديان پي//ش از اين جوايز بينالمللي چون جايزه برتر ايكوگرادا )انجمن مجامع بينالمللي طراحي(، دوساالنه بينالمللي ورشو، جايزه سهساالنه بينالمللياسلواكي،جايزهدوساالنهبينالملليتايوان،جايزهدوساالنهبينالمللي مكزيك ...و را دريافت كرده است. مهديان سالهاست به عنوان مدير هنري مشغول به كار است و در دانشگاههاي تهران، مراكز مختلف آموزشي تدريس ميكند. او داور چندين نمايش//گاه و مسابقه طراحي بوده و در نمايشگاههاي بينالمللي مختلفي در لهستان، ژاپن، فرانسه، اكراين، چين، تركيه، مكزيك، ايران، فنالند، ايتاليا، چك، بلغارستان، آمريكا، تايوان، بلژيك، اسلواكي، بوليوي، روسيه ...و حضور داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.