عملكرد اپراتورهاي ارتباطي در حمايت از توليد ملي

Jahan e-Sanat - - News -

سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، نتايج ارزيابي عملكرد اپراتورهاي ارتباطي در استفاده حداكثري از منابع و مهارتهاي ايراني را در بخش فناوري اطالعات و ارتباطات اعالم كرد.

حسين فالح جوشقاني معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، از ارزيابي عملكرد اپراتورهاي ارتباطي شش ماهه اول سال ،1395 در استفاده حداكثري از منابع و مهارتهاي ايراني، براساس 11 شاخص و مطابق با مصوبه 163 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات خبر داد.

وي گفت: »آييننامه اجرايي حمايت از صاحبان صنايع، منابع و مهارتهاي داخل كشور در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات« به منظور ارزيابي و نظارت بر عملكرد اپراتورها در رعايت استفاده حداكثري از منابع و مهارتهاي ايراني در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات تدوين شد.

فالح جوشقاني تصريح كرد: اين آييننامه با هدف اجراي سياستهاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني توسط مقام معظم رهبري ابالغ شده و درراستاياجراييكردنموضوعمصوبه361 كميسيونتنظيممقرراتارتباطات، تدوين و اجرايي شده است. به گزارش وزارت ارتباطات معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تعيين شاخصهاي يازده گانه براي ارزيابي عملكرد اپراتورها در اين زمينه خبر داد و افزود: اس//تفاده از نيروي انساني متخصص داخلي، استفاده از توان اجرايي داخلي، استفاده از خدمات مشاورهاي داخلي، استفاده از پيمانكاران داخلي، استفاده از تجهيزات فعال توليد داخل و استفاده از تجهيزات غيرفعال توليد داخل، از جمله شاخصهاي مورد ارزيابي در فعاليت اپراتورها است.

وي تاكيد كرد: آموزش نيروي انساني، اعالم برنامه توسعه به توليدكنندگان داخلي، اطالع رساني مناسب و ايجاد فرصت براي شركتهاي داخلي، انتقال فناوري به داخل كشور، توسعه، تحقيقات و تجاري سازي، نيز از ديگر شاخصهاي تعيين شده براي ارزيابي اپراتورها در سازمان تنظيم مقررات است.

فالح جوشقاني عملكرد اپراتورها در شش ماهه اول سال 1395 را براساس ش//اخصهاي يازده گانه تعيينشده تشريح كرد و گفت: از ميان شركتهاي ارائهكننده خدمات تلفنهمراه، شركت ارتباطات س//يار ايران )همراه اول(، از شركتهاي ارائهكننده خدمات ارتباطي ثابت، شركت پارس آنالين و در ميان شركتهاي ارائهكننده خدمات انتقال داده از طريق ارتباطات ماهوارهاي، شركت ايران سوالر، حائز رتبه نخست استفاده حداكثري از منابع و مهارتهاي ايراني در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.