شركت سوئدي در زير پوست كارمندانش تراشه ميكارد

Jahan e-Sanat - - News -

توانستند پاسخهاي درست را تشخيص دهند. اما نكته جالب اين بود كه با افزوده شدن فاكتور مسير حركت ماوس رايانه در حينپاسخگويي،ضريبدقتبه09 تا59 درصدافزايشيافت. اگرچه اين يافته جديد در نوع خود جالب توجه و كمسابقه است اما برخي محققان نظير جورجيو گينس از دانشمندان علوم عصبي دانشگاه پلي موث معتقد است نميتوان به آن به عنوان ابزاري كامال كاربردي نگاه كرد.

فارس- اگرچه ايده كاشت تراشه در زيرپوست انسانها جديد نيست، اما استفاده از آن در سطح سازماني و براي پيشبرد امور حرفهاي تازگي دارد. ب//ه گزارش اوبرگيزمو، مدتي اس//ت اين كار با اهداف درماني يا براي ردگيري وضعيت حيوانات و ديگر امور پژوهشي صورت ميگيرد، اما يك ش//ركت نوپاي سوئدي به نام Epicenter ريزتراشههايي را در زير پوس//ت كارمندان خود كاش//ته كه علت اين كار تسهيل امور كاري است. اين ريزتراشه به عنوان رمز عبور و دسترسي براي كارمندان عمل ميكند و كارمندان بدون وجود آن قادر به ورود به محل كار خود نيستند. همچنين براي استفاده از چاپگرها و خريد برخي كاالها ميتوان از ريزتراشههاي يادشده استفاده كرد.

اين ريزتراشه باعث ميشود كاربران براي ورود به محل كار تنها دست خود را در برابر در حركت بدهند تا در باز شود. مزيت اين ريزتراشه عدم امكان سرقت يا گم شدن آن است. هر چند نگرانيهايي در مورد نقض حريم شخصي افراد در صورت استفاده از آن وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.