كاله ايمني موتورسواران به صفحه نمايشگر مجهز ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- ش//ركتي قص//د دارد ي//ك صفح//ه نماي//ش مخص//وص موتورسيكلتسواران بسازد كه به كاله ايمني ميچسبد و اطالعات مورد نياز او را نمايش ميدهد. اين دستگاه قابليت ارتقا خواهد داشت.

به گزارش نيواطلس، شركت Nuviz سرمايه الزم براي يك صفحه نماي//ش كوچك HUD را جمعآوري كرده اس//ت. اين صفحه نمايش مخصوص موتورسواران است و بهطور مستقيم به كاله ايمني ميچسبد و اطالعات شخصيسازي شده را در معرض ديد كاربر قرار ميدهد. البته چهارس//ال ديگر اين دس//تگاه بهطور تجاري عرضه خواهد شد. شركت س//ازنده نيز دليل اين تاخير را پيچيدگي توليد يك دستگاه ماندگار با قابليت ارتقا اعالم كرده است. اين دستگاه به راحتي به هر كاله ايمني ميچس//بد. صفحه نمايش پس از اتصال به كاله ايمني نوعي تصوير مجازي ميس//ازد كه بهطور دلخواه كاربر در برابر چش//مان او شناور ميشود. حركت موجوار تصوير سبب ميشود از حركت چشم كاسته شود. بنابراين او ميتواند بر مسير تمركز كند. صفحه نمايش داراي يك اپليكيش//ن موبايل براي دستگاههاي اندرويد و iOS است كه با فناوري بلوتوث به كنترل بيس//يم فرمان ميچس//بد و دسترسي به اطالعات مختلف مانند سرعت موتورسيكلت، نشانگر هشدار سرعت، موقعيت در نقشه، چشمانداز سهبعدي از مسيري كه قبال در سيستم ذخيره ش//ده را نمايش ميدهد. همچني//ن به كمك آن جهتيابي، برقراري ارتباط و پخش موسيقي نيز انجام ميشود.

همچنين اين هدست داراي يك ميكروفن است كه فرد ميتواند به تماسهاي صوتي پاسخ دهد. عالوه برآن دوربيني درون هدست تعبيه شده كه به كاربر اجازه ميدهد فيلمبرداري كند. عكسهايي كه با اين دوربين ثبت ميشوند بهطور خودكار در موبايل فرد ذخيره ميشود. در نهايت دستگاه داراي يك باتري 3250 ميليآمپري ليتيوم- يوني است كه هر دوره شارژ آن هشت ساعت طول ميكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.