تشخيص كاربران دروغگو از روي حركات ماوس

Jahan e-Sanat - - News -

هوش مصنوعي ميتواند دروغگوي//ي كاربر رايانه درباره هويتش را از روي حركات ماوس تشخيص دهد. مجله ساينس مينويسد: همه ساله ميليونها كاربر رايانه در سراسر جهان از به سرقت رفتن هويتشان در دنياي مجازي خبر ميدهند و اين درحالي است كه شيوهاي موثر براي تشخيص هويتهاي جعلي وجود ندارد. اكنون گروهي از محققان ايتاليايي دست به كار ش//ده و موفق ش//دهاند با استفاده از هوش مصنوعي اي//ن دروغ را برمال كنند. محققان ب//ا آگاهي از اين واقعيت كه روشهاي فعلي نظير گفتوگوي رودررو يا دروغسنجها قابليت به كارگيري در دنياي مجازي و از راه دور را ندارند به آزمايشهاي موثري دست يافتهاند كه مبتني بر رايانه هستند. در اين نگرش جديد از سطح پيشرفتهاي از هوش مصنوعي براي سنجش تاخير زماني در پاسخدهي به سواالتي استفاده ميشودكهدرخصوصثبتاطالعاتشخصيمطرحميشوند. به گزارش مهر محققان ايتاليايي گروهي داوطلب را در مقابل يك سري پرسشهاي قابل پيشبيني و غيرقابل پيشبيني قرار داده و از نتايج به دست آمده اطالعات جالب توجهي تهيه كردند. در ادامه اين اطالعات به رايانه منتقل شده تا دروغگوها از آنهايي كه راست ميگويند جداسازي شوند. الگوريتمهايي كهبدينترتيبارائهشدباضريبدقتبين5/77 تا58 درصد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.