عقبنشيني فروشندگان

Jahan e-Sanat - - News -

بازار مس//كن پس از پشت سر گذاشتن انتخابات رياس//تجمهوري تح//ت تاثير دو ش//وك »اصالح//ات ماليات//ي« و »قانون پيشف//روش« وارد روزهاي پي//ك خريد و فروش ميش//ود. در شرايطي كه ش//يب تورم مسكن با ورود ب//ه »ماههاي اصلي معامالت« رفتهرفت//ه زياد ش//ده و به منحني تغييرات ن//رخ تورم عمومي نزديك ميشود، تغييرات ناشي از تصميمات سياستگذاران محاسبات فروشندگان را دگرگون كرده اس//ت؛ محاسباتي كه اكن//ون يك ريش//ه در »تغيير پايه محاس//به مالي//ات« و تحميل ماليات مضاعف با دريافت 10 درصد از س//ود ف//روش و س//اخت دارد و ريش//ه ديگرش در اج//راي »قانون پيشفروش ساختمان« است.

براس//اس قانون جدي//د مالياتي »درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناش//ي از س//اخت و فروش هر نوع ساختمان در حيطه قوانين مربوط به ماليات بر درآمد بوده و در شهرهاي باالي يكصد هزار نفر جمعيت ماليات عليالحساب 10 درصدي از اشخاص حقيقي اخذ خواهد شد«. براساس اي//ن آييننامه اولي//ن نقل و انتقال س//اختمانهاي ساخته شده توسط اشخاص در ش//هرهايي با جمعيت 100 ه//زار نف//ر و باالتر ع//الوه بر ماليات نقل و انتق//ال موضوع ماده «59» قانون مالياتهاي مس//تقيم در مورد اش//خاص حقوقي با رعايت تبص//ره «4» م//اده «77» قان//ون مزبور و در مورد اش//خاص حقيقي ب//ا رعايت تبصرهه//اي «2» و «4» م//اده اخيرالذكر، مش//مول ماليات عليالحس//اب به نرخ 10 درصد به ماخ//ذ ارزش معامالتي ملك مورد انتقال است.

در شش ماهه سال گذشته، جمع سرمايهگذاريهاي بخ/شخصوص/ي در س///اختمانهاي جدي//د كه در شهرها س//اخته شدهاند، 32 هزار و 616 هزار ميليارد تومان بوده است كه نس//بت به دوره مش//ابه س//ال 1394 كاه//ش 16/5 درص//دي را نش//ان ميدهد. همچنين در شش ماهه نخست سال گذشته 45 هزار و 151 دستگاه از كل ساختمانهاي در حال ساخت، مسكوني بودهاند كه باز 11/6 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل كاهش نشان ميدهد.

كارشناس//ان معتقدند اين آمار و ارق//ام و مش//اهده نبض ب//ازار در س//الجاري تاكيد دارد كه مسكن با وج//ود تمامي تمهي//دات دولت همچ//ون افزاي//ش س//بد اعط//اي تسهيالت نتوانس//ته به طور كامل از ش//رايط ركودي خارج شود و در اين ش//رايط اعمال مالياتهاي تازه بر ساختوساز مس//كن منطقي به نظر نميرسد.به گفته سيدمحسن طباطباي//ي مزدآبادي، دبير انجمن علمي اقتصاد ش//هري ايران، آنچه به عنوان مش//كل اصل//ي در حوزه مس//كن وجود دارد فاصله بس//يار زياد سطح دس//تمزدها و پسانداز خانوارها با قيمت زمين و مس//كن است. اين كارشناس اقتصاد شهري با بيان اينكه سال گذشته بالغ بر 30 درصد خانوارهاي ايراني در خانههاي استيجاري زندگي كردهاند كه نسبت به سال 1390 رشد چهار درصدي دارد، ميگوي//د: در س//ال 1394 نيز مس//كن بي//ش از 42 درصد از هزينهه//اي خانوارهاي ش//هري در تركي//ب هزينهه//اي غيرخوراكي س//االنه را به خ//ود اختصاص داده است. وي با اشاره به آمار دو ميليون و 587 هزار واحدي خانههاي خالي در س//ال گذش//ته ميگويد: راهكار حل مس//اله مس//كن بهبود س//اير ش//اخصهاي درآمدي كش//ور و به تب//ع آن افزاي//ش س//رانه درآمدي خانواره//ا و س//پس افزاي//ش چتر حمايتي دولت با تسهيالت كمبهره و بلندمدت است.

به گفته عضو كميسيون برنامه، بودج//ه و محاس//بات مجلس، اخذ مالي//ات از خانههاي نوس//از نهتنها مشكلي از بازار مسكن حل نميكند بلكه مشكالت ديگري را بر اقتصاد تحميل ميكند. غالمعلي جعفرزاده ايمنآبادي با اشاره به تصميم اخير س//ازمان امور مالياتي مبني بر اخذ مالي//ات 10 درصدي ب//راي فروش خانههاي نوساز ميگويد: اين تصميم مغاير سياستهاي خروج مسكن از ركود است.

نماينده مردم رش//ت در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينكه خروج مس//كن از ركود ميتوان//د به رونق اقتص//ادي و ايجاد اش//تغال منجر ش//ود، افزود: در ش//رايط فعلي بايد دولت سياس//تهايي را مدنظر قرار دهد كه به خروج از ركود و تشويق ساختوساز منجر شود.

وي با تاكيد بر اينكه اخذ ماليات 10 درصدي براي فروش خانههاي نوساز از جمله سياستهاي تنبيهي اس//ت، تصريح كرد: در حال حاضر سياستهاي اعمالي در بحث مسكن از جمله اخذ ماليات تشويقي نبوده و اثر معكوس بر رونق بازار مس//كن دارد. اي//ن نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه بايد تسهيل شرايط ساختوس//از مسكن در دستور كار دولت قرار گيرد، افزود: اخذ ماليات از خانههاي نوس//از نهتنها مشكلي از بازار مس//كن حل نميكند بلكه مشكالت ديگري را بر اقتصاد تحميل ميكند.جعفرزاده ايمنآبادي با تاكيد بر اينك//ه دولت براي افزايش حجم ساختوس//از در كشور بايد كاهش اخذ عوارض و ماليات را دردس//تور كار خ//ود قرار ده//د، تصريح كرد: ارائه تسهيالت كمبهره و همچنين ارائه بس//تههاي تش//ويقي ميتواند حجم ساختوساز را در كشور بيشتر كن//د. وي ادامه داد: در حال حاضر س//رمايهها از بازار مس//كن به علت برخي س//ختگيريها فراري بوده و هيچكس حاضر به س//رمايهگذاري در اي//ن بازار نيس//ت زي//را ميداند با س//پردهگذاري نزد بانكها س//ود بهتري عايد آنها خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاس//بات مجلس شوراي اسالمي يادآور شد: دولت بايد سياستهاي مشخص با رويكرد حمايتي از حوزه مسكن را در پيش بگيرد تا قفل ركود چندساله اين بازار باز شود.

از س//وي ديگ//ر كارشناس//ان اقتصادي معتقدند قانون پيشفروش س//اختمان بس//تر كالهبرداري را در ح//وزه مس//كن از بين ب//رده و به فروش//ندگان و خريداران اجازه ميده//د در فرآيندي مش//اركتي هزينههاي ساخت خانه را به تدريج فراه//م كنند. با اي//ن وجود عدهاي معتقدن//د تحمي//ل قوانين پيچيده و جديد به بازار مس//كن در شرايط رك//ودي نهتنها كمكي ب//ه خروج از رك//ود نخواهد ك//رد بلكه باعث عقبنش//يني س//ازندگان و تشديد ركود خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.