برگزاري مراسم انس با قرآن در شركت گاز گيالن

Jahan e-Sanat - - News -

عبداهلل مهاجر در جلس//ه كارگروه توسعه صادرات استان مازندران، اظهار كرد: بستري مناسببرايحضورشركتهاي توانمن//د اس//تان مازن//دران فراهم ش//ده تا ش//ركتها در اين نمايش//گاه از 62مردادماه س//الجاري به مدت پنج روز توانمنديها و ظرفيتهاي خود را عرضه كنند. وي با اشاره به اينكه روسيه جزو كشورهايموردهدفمازندراناست،گفت:استانولگاگراددرجنوباينكشور ميتواندنيازهايمانرادرزمينهصادراتتامينكردهوبازارخوبيبهخصوصبراي محصوالت لبني مازندران باشد. رييس اتاق بازرگاني مازندران تصريح كرد: اين نمايشگاهدرزمينيبهمساحت0051 مترمربعايجادشدهومهمترينمزيت آن فروش كاالها در نمايشگاه به مشتريان است. مهاجر يادآورشد: 06شركت ميتواننددرايننمايشگاهشركتكنندكهتاكنون02 شركتبرايحضوردر نمايشگاه اعالم آمادگي كردهاند. وي با تاكيد بر ضرورت صادرات استان، گفت: ميزان صادرات كاالي غير نفتي از اين استان در سال گذشته در مقايسه با49 از رشد نسبي برخوردار بود.

در راستاي ترويج فرهنگ قرآني و مذهبي، همانند سالهاي گذشته سنت حسنه محفل انس با قرآن همراه با ضيافت افطار در سالن اجتماعات منازل سازماني شركت گاز استان گيالن برگزار شد. اين مراسم نوراني با حضور مديرعامل شركت گاز استان، مدير پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن و كاركنان و خانوادههاي شركت گاز استان گيالن برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.