افزايش نياز به ورقهاي فوالدي نشانه رونق اقتصادي است

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعاملشركتشهركهايصنعتياستان،گيالنرايكيازاستانهايمستعدبراي توسعهصنايعكوچكوخرددانست.بهگزارشروابطعموميشركتشهركهايصنعتي استانگيالن،احمدعليشهيدي،صنايعكوچكراستونفقراتاقتصاددانستوگفت: توسعه صنايع كوچك و متوسط،رمز توسعه اقتصادي دهه آينده است. وي افزود: صنايع كوچك به دليل كمك به رشد كارآفريني و توسعه كسب و كار به عنوان ستونفقرات اقتصاد كشورهاي توسعه يافته شناخته ميشوند. وي ادامه داد: بسياري بر اين باورند كه غولهايصنعتيچرخاقتصادكشورهايتوسعهيافتهراميگردانندايندرحالياستكه صنايع كوچك نقش مهمي در اقتصاد اين كشورها ايفا ميكنند. وي با اشاره به اينكه بيش از نيمي از شاغالن بخش صنعت در صنايع كوچكومتوسطدرحالفعاليتهستند،خاطرنشانكرد:بههميندليلدركشور،بهمنظورتوسعهفعاليتهاياشتغالزا،بنگاههاي خرد و متوسط مورد توجه قرار گرفتهاند تا بتوانند در برنامههاي آتي توسعه صنعتي و اقتصادي كشور نقش موثري داشته باشند.

مديرعامل گروه فوالد مباركه گفت: اولويت ما هميشه تامين نياز داخل است و به همين منظور با تمام توان خود در گروه فوالد مباركه توليدات متنوع داريم، اگرچه نياز مواد اوليه صنايع پاييندستي فوالد بيش از توان فوالد مباركه است اما اگر بازار بيش از توان توليدي فوالدمباركه نياز دارد، اين به معناي پويايي بيشتر و رونق صنعت ايران و نه كمكاري فوالد مباركه است.

بهرام سبحاني افزود: در سال گذشته موافقتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامين نياز يك ميليون تني صنعت لوله و پروفيل صورت گرفت و تا بهمن همان سال، بيش از يك ميليون و 200 هزار تن ورق تحويل كارخانههاي اين صنعت قرار گرفت. وي همچنين اظهار كرد: ميزان صادرات فوالد مباركه در سال 94 بيش از 1/8 ميليون تن بود اما به منظور رفع نياز داخلي، در سال 95 اين رقم به 1/5 ميليون تن كاهش يافت تا جايي كه در سال گذشته نيز با رشد 40 درصدي فروش داخلي براي تامين نياز داخل تالش كردهايم.

مديرعامل گروه فوالد مباركه يادآوري كرد: نياز بيش از توان توليد داخل از طريق واردات تامين ميشود اما برخي انتظار دارند به دليل وجود نياز وارداتي، تعرفهها حذف شوند در صورتي كه وظيفه تعرفه، ايجاد تعادل بين قيمت واردات و قيمت توليد داخل به منظور حفظ تعادل در بازار در كنار تثبيت اشتغال و توليد ملي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.