انجمن محصوالت انگور تاكستان تشكيل ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

همزمان با ميالد باسعادت كريم اهل بيت امام حسنمجتبي )ع( در مراسم شبي با قرآن و ضيافت افطاري، كاركنان شركت آب و فاضالب گيالن ميزبان فرزندان تحت پوشش بهزيستي استان بودند. اين مراسم با حضور مديرعامل، معاونان و جمعي از مديران و كاركنان شركت آبفاي گيالن در راستاي اجراي طرح اكرام ايتام با هدف دلجويي از فرزندان بيسرپرس//ت برگزار ش//د كه پس از قرائت قرآن توسط قاريان استان، برادر كامراني با ذكر اشعاري در مدح امام حسن مجتبي)ع( به مولوديخواني پرداخت. سپس حسيني رييس هياتمديره و مديرعامل شركت آبفاي گيالن ضمن تبريك والدت باسعادت امام حسن مجتبي)ع(، اطعام روزهداران را امري خداپسندانه دانست و افزود: براي دلجويي از فرزندان بيسرپرست بايد به اجراي طرح اكرام ايتام در طول سال نيز مداومت داشت.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين از تشكيل انجمن محصوالت انگور تاكس//تان در آيندهاي نزديك خبر داد. به گزارش »جهانصنعت« حميدرضا خانپور مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين در جلسه پايش خوشه محصوالت انگور تاكستان با اعالم اين خبر گفت: با توجه به توسعه خوشه صنعتي فرآوري محصوالت انگور در س//الجاري انجمن محصوالت انگور تاكستان تشكيل ميشود. او اظهار كرد: در راستاي تحقق اهداف و برنامههاي اقتصاد مقاومتي و با توجه به آغاز سال دوم فعاليت خوشه فرآوري محصوالت انگور و مطابق دستورالعمل توسعه خوشههاي صنعتي نگاه ويژهاي به اين بخش صنعتي در استان شده است. خانپور تشكيل انجمن محصوالت انگور تاكستان، حضور خوشه انگور در نمايشگاه مواد غذايي آنوگاي آلمان و worldfood روسيه، حضور در نمايشگاه شيريني و شكالت تهران، برگزاري دورههاي آموزشي براي واحدهاي صنعتي و باغداران، چاپ كاتالوگ ...و را از اهم برنامههاي پيش روي اين شركت در حمايت از خوشه صنعتي فرآوري محصوالت انگور در استان قزوين در سالجاري برشمرد. وي يادآور شد: هماكنون استان قزوين رتبه اول توليد كشمش و رتبه چهارم توليد انگور را در اختيار دارد و ساالنه ارزش صادرات آن بالغ بر 12 هزار دالر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.