تفكيك راه از مسكن دردي را دوا نميكند

Jahan e-Sanat - - News -

نايب رييس كميس//يون حملونقل اتاق ايران گفت: ادغام وزارت مسكن و شهرسازي با وزارت راه و ترابري از ابتدا اشتباه بود اما تفكيك آنها نيز اگر به چابكي منجر نشود، دردي دوا نميكند. به گزارش اتاق ايران، مجتبي بهاروند با بيان اينكه ادغام وزارت راه و ترابري و مسكن و شهرسازي عمال چيزي از بدنه سنگين دو وزارتخانه كم نكرد، گفت: اين در حالي است كه ادغام دو يا چند دستگاه زماني موثر است كه بتواند آن دستگاهها را از بدنه سنگين و فربه رها كند و به سمت چابكي ببرد تا در مسير درست سياستگذاري و نظارت قرار بگيرند.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به اينكه پيش از ادغام وزارت راه و ترابري نيز بخش حملونقل كامال زير سايه بخش راه قرار داشت و به آن توجه نميشد، اظهار كرد: جداسازي و تفكيك وزارت راه و شهرسازي، و تشكيل دو وزارت مجزا براي دو حوزه مسكن و راه، اتفاق قابل پذيرشي است مشروط به اينكه بخش حملونقل مغفول نماند چراكه بخش حملونقل حوزه گستردهاي است و حتي بسياري از كشورها وزارتخانه مستقلي براي اين حوزه دارند.

بهاروند با بيان اينكه بخش حملونقل در زمان وزارت راه و ترابري زير سايه حوزه راه قرار داشت، ادامه داد: در صورت تفكيك وزارت راه و شهرسازي، بايد يك وزارت راه و حملونقل درست شود كه چابك نيز باشد وگرنه صرفا تفكيك ساختمان دو وزارتخانه و كارمندان آنها دردي از هيچكدام از دو حوزه مسكن و راه دوا نميكند.

نايبرييس كميسيون حملونقل، لجستيك و گمرك اتاق ايران تاكيد كرد: مسئله ديگري كه وجود دارد اين است كه وزارتخانهها بايد به سمتي بروند كه در حوزههاي مربوطه فقط سياستگذاري كنند نه تصديگري.

بهاروند با اشاره به اينكه در شرايط فعلي تصديگري دولت در بخشهاي مختلف حملونقل و بروكراسي قديمي حاكم بر آن، يكي از اصليترين مشكالت اين حوزه است، اظهار كرد: با وجود اينكه حملونقل ريلي بسيار ارزان و بهصرفه اس//ت اما به دليل اينكه متصدي اصلي اين بخش دولت اس//ت، بخش عمده حملونقل كاالي كش//ور بهوسيله جاده انجام ميشود كه مشكالت و مسايل زياد اقتصادي و محيطزيستي به همراه دارد.

وي افزود: مساله ديگر اين است كه با وجود همه تالشهاي بخشخصوصي كشور، هنوز بخشهاي دولتي تصميمساز، اعتقادي ندارند كه در تصميمگيريها از نظرات بخشخصوصي و تشكلهاي صنفي استفاده كنند. به گفته اين فعال اقتصادي، چنانچه هركدام از وزارتخانههايي كه قرار اس//ت تفكيك ش//وند، به مشورت و رايزني با بخشخصوصي اعتقاد نداشته باشند، پس از جداسازي نيز تغيير اساسي در خروجي عملكرد آنها رخ نميدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.