بخشخصوصيموتورمحركاقتصادمقاومتي

Jahan e-Sanat - - News - خبر

حسينپيرموذن*- بخشخصوصي به عنوان موتور محرك اقتصاد مقاومتي ميتواند با بهرهگيري ازتمامظرفيتهايموجود،كشوررادربرابرمشكالت اقتصادي مصون نگه دارد و بزرگترين مش//كالت اقتصادي كش//ور زماني رخ ميدهد كه زمينههاي فعاليتبخشخصوصيفراهمنباشد.درهمينراستا بايد اذعان داشت يكي از راهكارهاي تحقق اقتصاد مقاومتي فراهم كردن زمينههاي الزم براي ورود جدي بخشخصوصي است.

دولت يازدهم در دوران چهارساله خود با فراز و نشيبهاي بسياري روبهرو بودوهرقدميدرراستايكنترلتورم،ركودورشداقتصادي،پيامدهايمثبت و منفي قابل توجهي بر نظام اقتصادي كشور با خود به دنبال داشت.

بنابراين دولت دوازدهم با رياست دكتر روحاني نيازمند كابينهاي است كه توانايي تغيير در ساختار اقتصادي كشور را داشته باشد. اين امر مويد آن است كه بايد آماده تغييرات جدي باشيم و ديگر به بيمار بودن اقتصاد ايران رضايت ندهيم.درهمينراستااساسيترينكارممكنجراحياقتصادياستكههمان اصالحاتساختاريگفتهميشود.اينجراحياقتصاديميتواندمنابعمحدود خود را چنان بازتخصيص دهد كه ميزان كارايي آنها افزايش يابد.

بنابراين اولين شرط الزم براي بهبود اقتصاد ايران آشتي ملي است كه نيازمند همراهي و همدلي در تمام بخشهاي كشور و دستگاههاي مس//وول اس//ت كه به تنهايي از عهده دولت برنميآيند چراكه در اين وضعيت نابسامان بينالمللي به يك آرامشي در فضاي اقتصادي داخل كشور نيازمنديم.

امروزاگرنگاهيبهتاثيرگذاريبخشخصوصيدرتمامابعادمختلفداشته باشيمبايدبگوييمبخشخصوصيبهدورازمشاجراتسياسي،سرمايهگذاري الزم را در راستاي ايجاد رشد اقتصادي و توليدي انجام ميدهد و به نوعي موتور محرك توليد و اشتغال در جامعه است و بايد فرصتي براي فعاليت و پويايي بخشخصوصي در راستاي پيروي از تاكيدات مقام معظم رهبري به منظور نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي در كشور فراهم شود. * عضو هياترييسه اتاق ايران و رييس اتاق بازرگاني، صنايع،

معادن و كشاورزي اردبيل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.