افزايشسرانههايفرهنگي،هنريوورزشيشهرستان

Jahan e-Sanat - - News -

محمدصادقكوليونداظهارداشت:مجموعهبزرگفرهنگيهنريآمفيتئاترباغملي پس از حدود دو سال تالش شبانهروزي نيروهاي زحمتكش شهرداري افتتاح شد كه مجموعهاي فاخر و منحصربهفرد در نوع خود در سطح كشور به شمار ميرود.

شهردارشهرستانقدسافزود:ساختاينمجموعههنردوستانشهرقدسيرااميدوار كرد كه در شهر خود فعاليت هنريشان را پي بگيرند و به تماشاي آثار هنري بنشينند. در اين ميان عدهاي نيز موضوع مطالبات و مشكالت ديگر مردم از قبيل اوضاع نامناسب برخيمعابر،نبودبيمارستان،پروژههايعمرانيبرزمينماندهو...راپيشكشيدندوگفتند چرا شهرداري با وجود اين همه معضل و مشكل در سطح شهر به فكر ساخت آمفيتئاتر بوده است؟وي تصريح كرد: هرچند برخي از اين عزيزان از سر دلسوزي و حسن نيت اين موضوعرامطرحميكنند،اماعدهاينيزنسبتبهاهميتحوزهفرهنگوهنردرتعالييك جامعهونيازاقشارمختلفمردمبهويژهجوانانبهبسترهاييبرايشكوفايياستعدادهايشان واقف نيستند. مديريت شهري قدس با اشاره به پيشينه ساخت اين مجموعه فرهنگي هنريخاطرنشانكرد:كلنگاحداثسالنآمفيتئاترباغمليدرسال28 بهزمينزده شده بود كه به دليل نبود اعتبارات كافي و داليلديگر،بيشاز01 سالپروژهمتوقف بود.ايندرحالياستكهبناينيمهسازاين پروژهكهباپولهمينمردمساختهشدهبود، رفتهرفتهدچاراستهالكشدهبودواگرچند سال ديگر اين روند ادامه مييافت، با نابودي كامل، تمام هزينههاي انجام شده تا آن زمان را بر باد ميداد. بنابراين آمفيتئاتر باغ ملي پروژه بر زمين ماندهاي بود كه بايد هرچه زودتر به سرانجام ميرسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.