سياستدولتخروجغيرتورميمسكن از ركود است

Jahan e-Sanat - - News -

ايرنا- س//خنگوي دولت گفت: سياست دولت براي رونق بازار مسكن، سياست خروج غيرتورمي اين بخش از ركود است. محمدباقر نوبخت افزود: بهطور طبيعي رونق بازار مسكن با گراني كاذب به دست نميآيد. وي ادامه داد: بهطور مثال اگر ميزان وام مسكن حدود02ميليون تومان افزايش يابد اما تدابيري براي كنترل بازار مسكن اتخاذ نشود به نحوي كه مردم مجبور شوند05 ميليونتومانبابتگرانيكاذبوجديدمسكنپرداختكنند،در عمل افزايش وام مسكن ارزشي ندارد و تنها باعث ميشود به اقشار كمدرآمد جامعه براي خانهدار شدن فشار اقتصادي بيشتري وارد شود.

رييس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: نياز جمعيت جوان كشور به مسكناينضرورتراايجابميكندبرنامههابرايخانهدارشدنمردمورونق بازار مسكن به نحوي اجرايي شود كه مردم پولي بابت افزايش كاذب قيمت مسكن پرداخت نكنند و در بازار عرضه و تقاضا متعادل باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.