ضرورت اجراي شبكههاي فاضالب براي حفاظتوحراستازمحيطزيست

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان گلستان با بيان اينكه با توجه به محدوديت منابع آبي در استان استفاده مجدد از پسماند فاضالب تصفيه شده اجتنابناپذير است، گفت: وجود پسماندها موجب آلودگي آبهاي زيرزميني شده و لزوم حفظ محيطزيست اجراي سريعتر طرحهاي فاضالب را ضروري ميكند. رحمتي افزود: اجراي شبكه فاضالب شهر گرگان در محور سجاديه، كوي آزادگان با قطر 600 ميليمتر و با هدف حراست از محيطزيست براي نسلهاي آينده انجام ميشود. به گفته وي، در راستاي تحقق حقوق شهروندي و برخورداري همشهريان گرگاني از توسعه زيرساختهاي شهري اجراي شبكه فاضالبدراينمنطقهشروعشدهوتاپاياناينطرحهمشهرياندربخشهايي ازشهركامام،انقالب،كويآزادگانوسجاديهازنعمتشبكهجمعآوريفاضالب برخوردار ميشوند. وي در پايان افزود: به زودي شبكه فاضالب خطوط اصلي شهردرقطرهاي006 800و ميليمتريدرمحورهايصيادتاميدانباهنرو در ادامه از ابتداي بلوار الغدير تا ميدان مادر اجرايي ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.