داليلتوقف4 نمادبزرگتاالرشیشهای

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بورس- توقف نمادها در بورس هميشه براي س//هامداران و ناشران چالشهاي زيادي را به وجود ميآورد. در سالهاي اخير زمان توقف و بازگش//ايي نمادها نس//بتا كوتاهتر از گذشته شده اس//ت اما همچنان ابهامهاي زيادي براي شفافس//ازي اين وضعيت در تاالر شيش//هاي وجود دارد. سازمان بورس سياستهاي زيادي را براي حلوفصل اين اتفاق در پيش گرفته است و هرازچندگاهي تغييرات نسبتا كمرنگي را در سياستهاي اجرايي به وجود ميآورد تا شايد اين شفافسازيها به شيوه تسهيلشدهتري در بازار سهام اجرا شود. در همين حال بايد به اين نكته هم اذعان داشت كه به هر حال اعمال حساسيتهاي فعلي از سوي نهاد ناظر در حكم دفاع از حقوق سهامداران و جلوگيري از ايجاد و تقويت رانت در بازار اس//ت اما اگر فرآيندها كمي سادهتر شود و زمان توقف و بازگشايي نمادها نيز اصالح شود، ميتوان اميد داشت كه در آيندهاي نهچندان دور ناشران و سهامداران با اطمينان بيشتري نسبت به اين مساله برخورد كنند. ابهامزداييازتوقفنمادها ابهام در اطالعات چهار ش//ركت سايپا، بانك صادرات، ماشينسازي اراك و آلومينيوم ايران مانع از بازگشايي نماد آنها در بازار سهام شده است. علي بيكزاده، رييس اداره نظارت بر ناش//ران بورسي سازمان بورس و اوراق بهادار با بيان اين مطلب به سنا،دربارهادامهتوقفنمادسايپاگفت:اختالفبين آمار قبلي شركت درخصوص ميزان فروش با آمار فعلي، عامل ادامه توقف اين نماد است كه از شركت دليل كاهش فروش در عين افزايش سود مطالبه شدهاست.ويدربارهادامهتوقفنمادبانكصادرات اظهار داش//ت: بازگشايي بانك صادرات منوط به ارسالاطالعاتحسابرسيشده21ماهه59 است چونميزانتحققوپوشش9 ماههشركتپايين بوده است. بيكزاده درباره داليل ادامه توقف نماد فاراك هم به »سنا« گفت: ماشينسازي اراك سود خودرابهميزانقابلاهميتيكاهشدادهكهپيگير داليلآنازشركتهستيم.اينمقاممسوولدرباره توقف دوساله نماد ايرالكو اظهار داشت: آلومينيوم ايران در آخرين اطالع//ات ارائه كرده مبادرت به برگشتذخيرهآاليندگيكردهاستكهاينموضوع در اطالعات ششماهه حسابرسي شده نيز توسط حسابرسمطرحشدهبودبههميندليلمقررشده شركت صورت مالي 21ماهه 95 را منتشر كند و بعدازبرگزاريمجمعوتصويبصورتماليشرايط بازگشايي شركت فراهم شود. رييس اداره نظارت بر ناشران بورسي سازمان بورس تصريح كرد: هر كدام از اين ناشران با رفع ابهامات و مسايل مطرح شده ميتوانند زمينه بازگشايي سريعتر نماد خود را در بورس ايجاد كنند. سياستاشتباه از س//ويي ديگر، يك كارشناس بازار سرمايه درخصوص فراخوان سازمان بورس درخصوص بازنگري و اصالح رويه توقف نمادها و نحوه انتشار اطالعات از سوي ناشران گفت: عالوه بر دريافت نظرات كارشناسي فعاالن بازار سهام بايد تجربه جهاني نيز در اين رابطه مدنظر متوليان امر قرار گيرد. عليرضا اميري در گفتوگو با تس//نيم در مورد فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار جهت اعالمنظر درخصوص دس//تورالعملهاي مرتبط با نحوه توقف و بازگش//ايي نمادها، نحوه افشاي اطالع//ات با اهميت و گزارش پيشبيني درآمد هر س//هم گفت: نفس اين عم//ل اقدامي خوب و بجاس//ت و نشان ميدهد س//ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر، نقطهنظرات فعاالن بازار سهام را مورد توجه قرار ميدهد. اين كارش//ناس بازار سرمايه افزود: از سوي ديگر انتشار اين فراخوان نش//ان ميدهد نه//اد ناظر موضوع//ات اثرگذار بر معامالت بازار س//هام را شناس//ايي و درصدد اصالح آنها برآمده است. وي اضافه كرد: البته از سازمان بورس بهعنوان مقام ناظر و متولي بازار س//رمايه اين انتظار هم ميرفت و ميرود كه به موضوعات و عوامل اثرگذار بر بازار توجه داشته باشد. اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: زماني كه نهاد ناظر ب//ورس موضوعاتي همچون نحوه توقف و بازگشايي نمادها، نحوه افشاي اطالعات با اهميت و گزارش پيشبيني درآمد هر سهم را به عنوان دغدغه عنوان ميكند، نش//ان ميدهد اين موارد در كيفيت معامالت بورس تاثير زيادي دارند از اين رو بهنظر ميرس//د عالوه بر دريافت نظرات كارشناسي فعاالن بازار سهام بايد تجربه جهاني نيز در اين رابطه مدنظر متوليان امر قرار گيرد. وي همچنين توقف طوالنيمدت نمادهاي معامالتي را يكي از موضوعات چالشبرانگيز در بازار سهام كشور برشمرد و تصريح كرد: در حالي كه توقف نمادهاي معامالتي در بورسهاي جهان از چند ساعت تا چند روز بيشتر تجاوز نميكند. در بورس ما نمادهايي وجود دارند كه سالهاست متوقفشدهاندوكسيهممتوجهحبسنقدينگي سهامداران نيست. از اين رو اميدواريم با اصالحات صورت گرفته هرچه زودتر اينچنين مشكالت پيشپا افتادهاي در بورس ما حل شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.