سود 4 هزار و 820 ريالي »مارون«

Jahan e-Sanat - - News -

پتروش//يمي مارون اطالعات و صورتهاي مالي سال منتهي به 30 اسفندماه5931 راباسرمايههشتهزارميلياردريالبهصورتحسابرسي نشده منتشر كرد. شركت پتروشيمي مارون در دوره 12 ماهه سال مالي منتهي به 30 اس//فندماه ،1395 مبلغ 19 هزار و 278 ميليارد و 378 ميليون ريال سود خالص شناسايي كرد و بر اين اساس به هر سهم مبلغ چهار هزار و 820 ريال سود اختصاص داد؛ كه نسبت به دوره مشابه در سال 49، معادل 12 درصد كاهش را نشان ميدهد. »مارون« سود انباشته پايان دوره را مبلغ 19 هزار و 939 ميليارد و 727 ميليون ريال اعالم كرد. يادآور ميش//ود كه اين شركت در دوره منتهي به 29 اسفندماه ،1394 سود خالص را مبلغ 22 هزار و 16 ميليارد و 332 ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم را پنج هزار و 504 ريال اعالم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.