اولویتهای خروج از رکود

درنشست بخش خصوصی با اعضای کمیسیون صنایع مجلس بررسی شد؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه بازرگاني- نبود اس//تراتژي توس//عه اقتصادي در كش//ور، يك//ي از عوامل مهمي به شمار ميرود كه در زمينههاي مختلف صنعتي، بازرگاني، اقتصادي ...و خود را نشان داده و اثرات مخربي بر جاي گذاشته است. اين در حالي است كه بارها فعاالن بخشخصوصي به دولت پيشنهاد دادهان//د با بهرهگيري از دانش و تواناييهاي اين بخش، يك نقش//ه راه بلندمدت اقتصادي براي كشور تدوين كند و استراتژي مناسب و مشخصي را براي توسعه اقتصادي كشور برگزيند. اما با اين حال همچنان شاهد اقداماتي هستيم كه چندان متناسب و همسو با توسعه اقتصادي كشور نيست و تنها مش//كالتي را بر س//ر راه توليدكنندگان ديگر قرار ميدهد. به عنوان مثال طي سالهاي اخير ش//اهد هس//تيم كه واحدهاي صنعتي در حوزههاي مختلف با توجيه ايجاد رقابت روز به روز بيشتر ميشوند و به باال رفتن قيمتها و عدم رقابتپذيريمنجرميشوند.ايندرحالياستكه به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، اولويت براي مقابله با ركود در كشور و افزايش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است.

بر همين اساس رييس و جمعي از اعضاي كميس//يون صنايع و معادن مجلس با حضور در اتاق ايران در نشس//ت با اعضاي كميسيون صناي//ع و معادن اتاق ايران ش//ركت كردند و به بررسي مش//كالت اين حوزه پرداختند. در اين نشس//ت همچنين مقرر ش//د كارگروهي مش//ترك براي پيگيري مشكالت مطرح شده تشكيل شود. تكرار حرفهاي بياثر 10 سال قبل در همين راستا رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه اولويت اول براي مقابله با ركود در كشور و افزايش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است،گفت:درهمينزمينهاگربهگذشتهبنگريم ميبينيم كه همين حرفها زده شده اما وضعيت تفاوتي نكرده و ما همچنان همان حرفهاي 10 سال قبل خود را تكرار ميكنيم.

غالمحسينشافعي،بهموضوعايجادواحدهاي صنعتي بسيار در شاخههاي مختلف اشاره كرد و گفت: يكي از موضوعاتي كه از نظر بنده مشكل بزرگي است و البته خيليها آن را برخالف اقتصاد آزاد ميدانند، اين است كه واحدهاي صنعتي در حوزههاي مختلف با توجيه ايجاد رقابت روز به روز بيشتر ميشوند.

وي در اين زمينه اظهار كرد: اين واحدهاي صنعتي بدون در نظر گرفتن سهم ارزشافزوده و ظرفي//ت توليدي، بهط//ور روز افزون ايجاد ميش//وند و ب//ه ب//اال رفتن قيمته//ا و عدم رقابتپذيري منجر ميشوند.

ش//افعي به نمونههاي//ي از تف//اوت تعداد واحده//اي صنعتي ايران و كش//ورهاي ديگر اش//اره كرد و گفت: در كش//ور م//ا در صنعت خ//ودرو 49 واح//د پروانه در ح//ال كار و 32 واحد در حال س//اخت وجود دارد درحاليكه اين آمار براي آلمان 21، آمريكا 92، فرانس//ه 8، ژاپ//ن 11، كره 5 و تركيه 15 اس//ت. وي در مورد صنعت س//يمان هم گفت: در كشور م//ا 73 واحد پروانه بهرهبرداري و 92 واحد در حال انجام كار وج//ود دارد اما بهعنوان نمونه كرهجنوبي تنها 10 كارخانه سيمان دارد و اين كارخانهها با ظرفيته//اي توجيهپذير خوبي فعاليت ميكنند.

ريي//س اتاق اي//ران دليل اين ام//ر را نبود استراتژي توسعه اقتصادي در كشور عنوان كرد و گفت: همه اين مسايل به اين برميگردد كه ما در كشور استراتژي توسعه اقتصادي نداريم.

ش//افعي همچنين به شكاف تكنولوژيك در توليد كش//ور اشاره كرد و گفت: توليد ما از روند توليد جهاني پيروي نكرده است و به همان اندازه رش//د نكردهايم اما مص//رف ما به ميزان مصرف جهاني رشد كرده در نتيجه اين دو فاصله زيادي باهم دارند. چالشهايبخشمعدن در بخ//ش ديگ//ري از اين نشس//ت، رييس كميس//يون معادن اتاق ايران گزارشي در مورد وضعي//ت موجود و چالشه//اي بخش معدن و صنايع معدني ارائه كرد. وي گفت: با توجه به اينكه يك درصد از جمعيت جهان و هفت درصد ذخاير جهان را در اختيارداريم اما سهم معدن در توليد ناخالص داخلي كشور بسيار ناچيز است.

بهرام شكوري با تاكيد بر اهميت اكتشافهاي جديد براي معادن گفت: با اكتشافات جديد عالوه بر دستيابي به پتانسيلهاي معدني جديد، رتبه ايران در ذخيرههاي جهاني افزايش مييابد.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران در همين زمينه به اكتش//افات جديد در معدن مهديآباد اش//اره كرد و گفت: تا س//ال 2016 ذخيره روي ايران جزو 10 كش//ور برتر جهان قرار نداشته اما با پايان اكتش//افات تكميلي معدن مهديآباد و ذخي//ره 9/2 ميليون تن فلز روي اين معدن در رتبه هشتم جهاني قرار ميگيرد. در مورد سرب هم با پايان اكتشافات تكميلي اين معدن ذخيره 3/1 ميليون تن فلز سرب اين معدن در رتبه هفتم جهاني قرار ميگيرد.

وي با اشاره به كاهش قيمتهاي مواد معدني در جهان در سالهاي اخير گفت: با وجود كاهش قيمت جهاني مواد معدني، تنشهاي زيادي از سوي دولت به اين بخش وارد شده است كه در اي//ن زمينه ميتوان به عدم ثبات قوانين، متغير بودن نرخ حقوق دولتي بهصورت ساالنه و تحميل مالياتها اشاره كرد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در مورد بودجه بخش معدن هم گفت: هرچندبودجهسال69 نسبتبهسال59 افزايش و سهم امور اقتصادي 21 درصد رشد داشته اما سهم بخش معدن نزولي بوده است.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اهميت معدنكاري كوچك و متوسط گفت: معادن كوچك و متوسط با 98/3 درصد از تعداد معادن سهم 85 درصدي در اشتغال و سهم 65 درصدي از توليدات كشور را به خود اختصاص دادهاند؛ بنابراين نقش معادن كوچك و متوسط در رشد و ارتقاي سهم معدن كشور بسيار مهم است.

ش//كوري به اف//ق 700 ميليون تن//ي مواد معدني در سال 1404 اشاره كرد و گفت: الزمه تحق//ق 700 ميليون تن مواد معدني در س//ال 1404 هدفگ//ذاري و برنامهريزيهاي دقيق و حسابشده است.

رييس كميسيون معادن اتاق ايران در ادامه به برخي چالشهاي بخش معدن اش//اره كرد و مهمترين اين چالشها را نبود استراتژي مدون در بخش معدن و صنايع معدني دانست.

ش//كوري افزود: با نبود اس//تراتژي مشخص زيرس//اختها و بهتب//ع آن س//رمايهگذاران در بخ//ش معدن مش//خص نبوده و نقش//ه راهي براي بخشخصوص//ي و دولت در بخش معدن وجود ندارد.

ويپيشنهادكرد:هرچهارساليكبارساختار دولت تغيير ميكند و اسناد به فراموشي سپرده ميشوند اما اتاق بازرگاني در بطن اقتصاد كشور اس//ت و تغييرات كمتري در ساختار خود دارد بنابراين پيشنهاد ميشود سند استراتژي در اتاق ايران و با نظارت اين نهاد تدوين شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، ضعف در نحوه واگذاريها، ضعف قانون معادن، بار رواني حقوقدولتيبرمعدنكاران،مشكالتزيرساختيو حملونقل و عدم هارموني در زنجيره ارزش را از ديگر چالشهاي بخش معدن عنوان كرد.

ش//كوري همچنين با تاكيد ب//ر همكاري و تعامل كميسيونهاي معدن مجلس و اتاق گفت: چالشه//اي بخش معدن ب//ا همكاري و تعامل دو كميس//يون معادن اتاق ايران و مجلس قابل پيگيري خواهد بود.

در ادامه برخي از اعضاي اتاق ايران مس//ايل خ//ود را بي//ان كردند ك//ه بر اس//اس آن، نبود استراتژي توسعه اقتصادي و صنعتي، فربهشدن دولت و لزوم كوچك ش//دن آن، مسايل بانكي، ل//زوم اصالح و ح//ذف برخي قوانين، تخصيص يارانههاي صادراتي و نرخ ارز، قيمت تمامش//ده باالي محصوالت توليدي در كشور، وضع ماليات برارزشافزودهبرايتوليدكنندگانكاغذمهمترين مسايل فعاالن اقتصادي بود. رونقتوليد همچنين رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين نشس//ت گفت: حل مش//كالت اقتص//ادي و رهايي كش//ور تنها ب//ا رونق توليد ميسر ميشود.

عزيز اكبريان با تاكيد بر لزوم كوچك شدن دولت اظهار كرد: بخش اعظم سرمايههاي كشور بهجاي اينكه در بخش توليد به كار گرفته شود، خرج حقوق دولتي كارمندان دولت ميشود.

وي تصري//ح ك//رد: ادامه اين روند درس//ت نيس//ت و همه بخشها باي//د همكاري كنند تا اين روند متوقف ش//ده و به كوچك شدن دولت كمك شود.

اكبريان با اش//اره به انتخاب مجدد حس//ن روحاني گفت: اميدواريم با انتخاب دوباره ايشان ثباتي در سياس//تهاي دولت به وجود آيد و به سمت رونق توليد حركت كنيم.

اين نماينده مجلس دهم با اشاره به نتايج يكي از تحقيقات مركز پژوهشهاي مجلس، بيان كرد: بر اساس نتايج اين تحقيقات براي خروج از ركود به 200 ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز داريم و مجلس و دولت و همچنين بخشخصوصي بايد كمككنندتاباجلباعتمادسرمايهگذارانداخلي و خارجي و تش//ويق آنها به سرمايهگذاري اين ميزان سرمايهگذاري محقق شود.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس در م//ورد اصالح نظام بانكي هم گفت: اصالح نظام بانكي در دستور كار كميسيونهاي مختلف مانند صنايع و معادن قرار دارد و بررسيهاي اين موضوع در حال انجام است.

ریی//س اتاق بازرگان//ی ایران: اولوی//ت اول ب//راي مقابله با ركود در كشور و افزایش اشتغال، توجه به بخش صنعت و معدن است. در همین زمینه اگر به گذشته بنگریم ميبینی//م كه همی//ن حرفها زده شده اما وضعیت تفاوتي نكرده و ما همچنان همان حرفهاي 10 س//ال قبل خود را تكرار ميكنیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.