ساز ناكوك قطریها برای محصوالت ايرانی

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

در پي تحريم قطر و مس//دود شدن راههايارتباطياينكشورتوسطعربستان و متحدان//ش، ايران آمادگي خود را براي تامين نياز غذايي روزانه بازار قطر اعالم كرد و بهطور جدي وارد رقابت با تركيه شد تا همچون موضوع روسيه، فرصت صادراتي خود را به تركيه نسپارد اما آنطور كه به نظر ميرسد، قطر به داليلي كه مشخص نيست،چندانتمايليبهوابستگيبهايران ندارد. اين در حالي اس//ت كه آنكارا طي روزهاي اخير اقدام به ارسال مواد غذايي و آب به قطر كرده است.

ص/ادرات064تنموادغذايي به قطر

با اين حال رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نيز از ارسال اولين محموله غذايي بهصورت هوايي از شيراز به دوحه خبر داد و گفت: روزانه 001تن ميوه و ترهبار به قطر صادر ميشود. علي همتي با اشاره به تحريم قطر و مسدود شدن راههاي ارتباطي اين كشور گفت: بايد از فرصت پيشآمده براي توس//عه ص//ادرات اس//تفاده كني//م و از اين رو آمادگي داريم مصالح س//اختماني را از ش//يراز و با هماهنگي با بندر بوشهر به كشور قطر صادر كنيم.

همچنين سرپرست گمرك بندر دير اس//تان بوش//هر در اين خصوص گفت: نخستينمحمولهموادغذاييبهوزن064 تن از اين بندر به مقصد قطر ارسال شد. وي افزود: اين محموله شامل كدو، خيار، هندوانه، خربزه، سيب زميني، كاهو، كلم وگوجهفرنگيباچهارفروندشناورمتعلق ب//ه تجار بومي اين شهرس//تان به ارزش 311هزارو614 دالربهمقصدقطرصادر شده است.

محمدمه//دي بنچ//اري اضافه كرد: برقراري مبادالت تجاري ميان اين بندر و كشور قطر در رونق اقتصاد منطقه موثر استوحركتيبرايحضوروفعاليتهرچه بهتر و بيشتر تجار و بازرگانان در اين بندر خواهد شد. سرپرست گمرك بندر دير با اشاره به فعاليت 176 شناور باري در اين بندر گفت: با ارتقاي سطح زيرساختها در اين بندر، صادرات ميتواند به صورت چشمگيريافزايشپيداكند.

مدي//ركل بنادر و دريانوردي اس//تان بوشهر با تاييد ارسال اين محموله از بندر ديربهمقصدقطرگفت:بنادرجنوبياستان بوشهركمترينفاصلهراباكشورقطردارند طوري كه نزديكترين بنادر ايران به قطر عسلويه و نخل تقي با فاصله 148 مايل درياييهستند.

وي با اشاره به اينكه بازرگانان استان بوشهر با كشور قطر داراي ارتباط تجاري ديرينه هستند، افزود: بنادر استان بوشهر توانايي و ظرفي//ت الزم را براي تامين و صادرات مواد غذايي به قطر دارند كه بنادر دير، عسلويه و نخل تقي از زيرساختهاي مناسبيدراينزمينهبرخوردارند.

رييسمجمعمليصادركنندگاندام زنده نيز در مورد ارسال گوشت به قطر گفت: طي دو روز گذشته در دو فقره دو هزارو007 الشهوهزارو007 الشهگرم بهقطرفرستاديمكهبهطورمتوسطباوزن 15 كيلوگرم،رقميحدود66 تنميشود وقراراستتاششهزارالشهديگرتاهفته آينده به قطر ارسال كنيم.

توافق جديدي ب/راي افزايش صادرات نداريم

اين در حالي است كه به گفته رييس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني تهران، بخشخصوصي براي صادرات محصوالت كشاورزي و مواد غذايي به قطر در حجم باال اع//الم آمادگي كرده اما حمايتهاي دولتي در اين زمينه صورت نگرفته است چراكه قطريها از وابستگي به محصوالت ايراناستقبالنكردهاند.

كاوهزرگرانگفت:دراينمدتجلسات مشتركي ميان دولت و بخشخصوصي با يكديگربهمنظورصادراتبيشترمحصوالت به قطر برگزار شد اما به نظر ميرسد قطر بنا به داليلي تمايل ندارد وابستگي زيادي به ايران پيدا كند.

ويافزود:بخشخصوصيايرانآمادگي خودرابرايصادراتبهقطراعالمكردهولي از طرف قطر در اين زمينه اتفاق خاصي نيفتادهاست.

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اش//اره به حجم روابط تجاري دو كشورگفت:سالگذشتهايراندرمجموع 108 ميليون دالر به قطر صادرات داشته ك//ه 18 ميليون دالر آن م//واد غذايي و كش//اورزي بوده و از اي//ن رقم حدود 10 ميليون دالر آن پس//ته و زعف//ران بوده است. اين نش//ان ميدهد عمال تجارت بين ايران و قطر در حوزه غذا و كشاورزي خيل//ي پايين بوده و آن چيزي كه اتفاق افتاده پتانس//يلهاي كش//ور ماست كه قطر نميتوانسته از كشورهاي ديگر آن راتامينكند.

رييس كميس//يون كش//اورزي اتاق بازرگانيتهرانهمچنينگفت:باتوجهبه رقم واردات سه ميليارد دالري قطر انتظار بيشتري براي صادرات به قطر وجود دارد. انتظار بخشخصوصي ايران اين بود كه حجمزياديازاقالمموردنيازقطرراتامين كند و براي واردات حجم باالي محصوالت ايرانياستقبالزياديازطرفقطرشوداما روابطتجاريكهازگذشتهدرجنوبكشور با قطر صورت ميگرفت همچنان وجود دارد و توافقي بين دولتها براي توس//عه روابط تجاري اتفاق نيفتاده است.

پرش/دنقفسهفروشگاههابا محصوالت ترك

در اي//ن ميان خبرهاي پايگاه خبري آناتولينيزحاكيازآناستكهمحصوالت شركتهايتركفروشگاههايقطرراكهبه دليلتنشديپلماتيكازسويكشورهاي عربي همسايه هدف تحريم قرار گرفته، پر كرده است چراكه در ميانه اين بحران ديپلماتيك، تركيه در كنار قطر ايستاده و رجبطيباردوغان،رييسجمهورتركيه گفته است: »ما برادران قطريمان را رها نخواهيمكرد.«

از اين رو آنكارا در روزهاي اخير اقدام به ارس//ال مواد غذايي و آب به قطر كرده است. همچنين فروشگاههاي زنجيرهاي قطري اعالم كردهاند، محصوالت غذايي و مايحتاج روزانه نظير شير، ماست و مرغ با برچس//ب »ارسال هوايي از تركيه« در فروشگاههاموجودهستند.

بر همين اساس يك فروشنده قطري در دوحه نيز گفته است كه همه چيز در قطر مرتب اس//ت و ما اكنون محصوالت تركخريداريميكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.