تجارت يك طرفه ايران و عراق

Jahan e-Sanat - - News -

»جهان صنعت«-درحالحاضر22 درصدبازارعراقدراختيارتركيه قرارداردواينرقمبرايايرانبرابربا21 درصداست.ميزانصادراتغيرنفتي ايران به عراق نيز در حدود هشت ميليارد دالر برآورد ميشود كه بالغبر58 درصد از آن، خدمات فني و مهندسي ايران به عراق است. اين در حالي است كه به گفته رييس انجمن دوستي ايران و عراق، تجارت يكطرفه، محكوم به شكستاست.بنابراينبرايتداومتجارتباعراقبايدسرمايهگذاريمشترك اتفاق بيفتد. در اين راستا اعضاي اتاق مشترك ايران و عراق در نشستي با موضوع بررسي تحوالت بازار عراق تاكيد كردند عالوه بر لزوم حمايتهاي دولتازتجارتباعراق،اينبخشخصوصيكشوراستكهميتوانددرتجارت با طرف عراقي موفقتر از ديگر بخشها عمل كند.

عليآقامحمدي،رييسانجمندوستيايرانوعراقدرايننشستگفت: اتاقهاي بازرگاني مشترك، جايگاهي براي فكر و ايجاد ارزشافزوده و كاهش ريسك در تجارت هستند كه تاحدودي اين كاركردها در اتاقهاي مشترك ديده نشده و مغفول مانده است.

ويبابياناينكهتجارايرانيبرايفعاليتدرعراقمجبورنددرمنطقهناامني بهكسبوكاربپردازند،گفت:درخوشبينانهترينحالت،اوضاعمنطقهتاسال 2030 بههمينترتيبخواهدبود،بنابراينبايديادبگيريمكهدرناامنيچگونه كار كنيم. بايد نگاهمان را عوض كنيم و خودمان را با شرايط تطبيق دهيم و اجازه دهيم كه فعاالن اقتصادي واقعي پا به عرصه بگذارند.

آقامحمديباتاكيدبراينكهدرتجارتباعراقبايدبههمهشهرهاومناطق آنتوجهكنيم،تصريحكرد:نبايدتجارترابهيكياچنداستانمحدودكرد. سياستهاياقتصادمقاومتيمنطقهبندي9 گانهرامطرحميكند،بنابراين ميتوانيم با استفاده از اين شيوه مناطقي كه ظرفيت كار با عراق را دارند شناسايي كرده و با برقراري پيوند بين آنها با شهرهاي عراق زمينه گسترش مناسبات را فراهم سازيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.