كاهش08 درصديوارداتسيگار

Jahan e-Sanat - - News -

مهر-طيدوماههسال69 صنعتدخانياتكشور1/4 ميلياردنخسيگار توليد كرده است كه در مقايسه با توليد مدت مشابه سال قبل 1/8 ميليارد نخ معادل821 درصد رشد داشته است. در اين ميان آمار مربوط به واردات نيز حاكي از آن است كه واردات در دو ماهه امسال به ميزان نيم ميليارد نخ بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه 2/5 ميليارد نخ وارد كشورشده،معادل08 درصدكاهشداشتهاست.درهمينخصوصرييس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كش//ور، هدف تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه كشور را تامين نياز كشور از محل توليدات داخلي و به صفر رساندن واردات سيگار بيان كرد كه در اين راستا نسبت تامين نياز از محل توليدات داخلي كه در سال3931 حدود25 درصد بود را با به اجرا درآوردن اين تكليف قانون اين نسبت در سال 1395 به 82 درصد افزايش يافتودرسال6931 نيزبرنامهرساندنايننسبتبهبيشاز19 درصددر دستوركارقراردارد.علياصغررمزيهمچنينيكيازعللمهمكاهشقابل توجه ميزان قاچاق سيگار را در سه سال اخير ناشي از افزايش توليد داخلي بيان كرد و از تشديد برخورد با عرضه سيگار توسط واحدهاي غيرمجاز در سطحبازارخبرداد.اينمقاممسوولبابياناينكهتنهاخردهفروشانيكهداراي پروانه خردهفروشي محصوالت دخاني هستند مجاز به فروش سيگار و ساير محصوالتدخانيميباشند،اظهاركرد:تنهاسهاتحاديهسوپرماركت،خواربار فروش و سقط فروش با شرايط خاصي براي واحدهاي صنفي تابعه خود اقدام به صدور پروانه خردهفروشي محصوالت دخاني ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.