ممنوعيتوارداتپوشاكتوسطاشخاصحقيقي

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- گمرك ايران مقررات جديد واردات پوشاك را اعالم كرد كه بر اساس آن واردات پوشاك به صورت فردي ممنوع بوده و فقط شركتهاي ثبت شده و نمايندگيهاي مجاز ميتوانند اقدام به اين كار كنند.

بر اين اس//اس گمرك ايران اعالم كرد: بر اساس تصميمات متخذه در كارگروه پوشاك در اجراي بند71 »دستورالعمل 60/139276هرامش نحوه صدور گواهي فعاليت نمايندگان و شعب شركتهاي خارجي عرضهكننده پوشاك در ايران« و »دستورالعمل واردات انواع پوشاك«، ابالغي به شماره 60/252122 95/11/23خروم واردات پوش//اك به كشور توسط دارندگان گواهي فعاليت نمايندگي شركتهاي خارجي صادره از مركز امور اصناف و بازرگانان ايران با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه امكانپذير ميباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.