»

Jahan e-Sanat - - News -

صنعتنفتايرانظرفيتهايبالقوهبيشماري دارد که بالفعل کردن آن در گرو تامين سرمايه و انتقال فناوري است.

طبقبرنامهششمتوسعه،صنعتنفتبه002 ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز دارد، عددي که بيشک نميتوان انتظار داشت از منابع داخلي يا صندوق توسعه ملي تامين شود.

در اين ميان پروژه ايپيسي يکي از برنامههاي وزارت نف//ت در دولت يازدهم بود که در صورت اجرايي شدن زمينه حضور غولهاي نفتي در ايران را فراهم ميکرد اما از همان ابتدا با سنگاندازي مخالفان روبهرو شد.

اکنون ديگر منتقدان جدي قراردادهاي نفتي نيز با مقايسه عملکرد پيمانکاران داخلي و خارجي در دو سوي مرز يک ميدان مشترک به خوبي به نتيجه استفاده از فناوري روز و سرعت عمل ناشي از تامين سرمايه الزم واقف شدهاند و از اينرو به صورت منطقي از وزارت نفت ميخواهند زودتر جبران مافات کرده و دست به کار شود.

توسعهميدانها،انتقالفناوري،افزايشضريب بازيافت و مواردي از اين دس//ت، مطالبه امروز از وزارت نفت در واپس//ين ماههاي فعاليت دولت يازدهم است.

اگر قرار است قراردادهاي جديد نفتي در اين زمينه راهگشا باش//د، وزارت نفت نبايد منتظر تشکيل دولت دوازدهم شود و بايد زودتر آستينها را باال بزند.

درخواست تعيين تکليف قراردادهاي جديد نفتي و امضاي نخس//تين قرارداد، مطالبه امروز همه دلسوزان صنعت نفت است.

احمد توکلي، ريي//س هياتمديره ديدهبان شفافيت و عدالت نيز در نامهاي به بيژن زنگنه، وزي//ر نفت، جوياي وضع کنوني و تعيينتکليف اين قراردادها ش//ده اس//ت. در ابتداي نامه آقاي توکلي خطاب به زنگنه آمده است: حدود 20 ماه از زم//ان رونمايي مدل جديد قراردادهاي نفتي ميگذرد و بيش از دو سال نيز براي تدوين نسخ اوليه آن زمان صرف شد و حاصل اين زمان مطول آن بود که با شفاف شدن موضوع، همه ظرفيت دستگاههاي تقنيني، اجرايي، نظارتي، اطالعاتي و امنيتي کشور براي برطرف کردن ايرادهاي متعدد اين مدل بسيج شد.

حاال فعاالن اقتصادي کشور به ويژه در حوزه نفت، همگي انتظار دارند قراردادهايي که تدوين و تصويب آن طي فرآيندي زمانبر، شفاف و با اعمال نظر و همراهي همه ارگانهاي ذيربط عملياتي شد، هرچه زودتر وارد فاز اجرايي شود.

اگرچه نگاه برخي منتقدان، با عينک بدبيني به اين موضوع س//بب شد صنعت نفت ايران از س//رمايهگذاري در اين صنعت که ميتوانس//ت بيکاري را کاهش دهد در س//الهاي گذش//ته محروم ش//ود اما بيشک فعال شدن طرحهاي صنعت نفت و امض//اي قراردادهاي بزرگ نفتي ضم//ن خراب کردن دي//وار هرگونه تحريمهاي جديد بر سر صهيونيستها، سعوديها و دشمنان ايران، منجر به افزايش اش//تغال و توسعه کشور خواهد ش//د. پس بايد دست در دست هم داد تا قراردادهاي بينالمللي نفت هرچه زودتر امضا شود و بايد امضاي قراردادهاي نفتي را به يک خواست ملي تبديل کرد.

يادمان باش//د عربس//تان يکبار با کاهش قيمت نفت خواس//ت به ايران ضربه وارد کند اما موفق نشد، اقتصاد ايران در مقابل آن ايستاد و وزارت نفت توانست با مذاکرات فشرده، ايران را به جايگاه واقعي خود در سازمان کشورهاي صادرکننده نفت )اوپک( برساند. اين بار هدف عربس//تان بيش//ک اين خواهد بود تا با ناامن نش//ان دادن ايران، هرگونه سرمايهگذاري در صنعت نفت اي//ران را محدود کند و بار ديگر تولي//د نفت و گاز اي//ران را کاهش دهد. نبايد اجازه داد تسويهحسابهاي سياسي در داخل کشور به منافع ملي ضربه وارد کند و در جهت اهداف سعوديها و ديگر دشمنان ايران حرکت کند. افزايش توليد نفت و گاز يعني قدرت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.