اجرایی شود

Jahan e-Sanat - - News -

صنعتنفتچشمانتظارسرمايهگذاران در همين راستا ش//رکت ملي نفت ايران در طول دولت يازدهم که حاال کمتر از 100 روز به پايان آن مانده است، 28 تفاهمنامه (MOU) با 28 شرکت داخلي و بينالمللي امضا کرده است که مطالعات برخي از تفاهمنامهها براي توسعه ميدانهاي نفت و گاز ايران به پايان رسيده است و آماده امضاي قرارداد هستند، قراردادهايي که نهتنها ميتواند حجم عظيمي از س//رمايه را به داخل ايران انتقال دهد بلکه با تدابير انديشيده شده از سوي وزارت نفت ميتواند اشتغال گسترده در کش//ور را با فعال ک//ردن بخشخصوصي و صنعتگران داخلي به ارمغان آورد و نيازهاي ايران را به آخرين فناوريهاي روزآمد نيز برطرف کند.

ميدان آزادگان هماکنون بزرگترين ميدان مشترک نفتي کشور در انتظار برگزاري مناقصه اس//ت و نتاي//ج نهاي//ي مطالعات آن از س//وي ش//رکتهاي توتال و اينپکس و نتايج مقدماتي مطالعاتش از سوي شرکتهاي شل و پتروناس ارائه ش//ده اس//ت. ف//از 11 پارسجنوبي که به گفته مديران ارش//د صنعت نفت قرار است فاز انتقال فناوري اين ميدان گازي مشترک باشد، مدتهاس//ت در انتظار امضاي قرارداد توسعه با توتال به سر ميبرد. مرسک پاي ثابت مذاکرات توسعه اليه نفتي است و ايران براي آنکه بيش از پيش از الشاهين قطر عقب نماند به تعيين تکليف اين ميدان مشترک نياز دارد.

يادآوران ميدان مشترک نفتي بزرگ ديگري است که گويا قرار است پس از آزادگان به مناقصه رود و قاعدتا تعيينتکليف سريعتر آزادگان، راه را براي توسعه ميدان عظيم يادآوران نيز باز کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.